Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 28 oktober 1991, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met wijziging van de teldatum

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is gebleken enige wijzigingen aan te brengen in de Wet op het primair onderwijs (Stb. 1986, 256) en de Wet op de expertisecentra (Stb. 1987, 614) op het punt van de teldatum in verband met betere beheersing van de rijksbegroting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 oktober 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Uitgegeven de zevende november 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina