Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (rechtspositionele aanspraken)

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 16-11-1991 t/m 31-12-2019

Besluit van 17 oktober 1991, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Arbeidsovereenkomstenbesluit en het Ambtenarenreglement Staten-Generaal in verband met wijziging van enkele rechtspositionele aanspraken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 13 mei 1991, nr. AB91/34/U1, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 125, eerste lid en 134, eerste lid van de Ambtenarenwet 1929 (Stb. 530);

De Raad van State gehoord, advies van 2 september 1991, nr. W04.91.0252;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 oktober 1991, nr. AB91/519, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Arbeidsverhoudingen en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Van het bepaalde in het derde lid van artikel 21 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het derde lid van artikel 20 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit en het derde lid van artikel 34 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal kan tot 1 januari 1992 worden afgeweken indien het dienstbelang dat nodig maakt.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt wat betreft de artikelen I, onderdelen C, D, E en F, II, onderdelen C, D, E en F en III, onderdelen C, D, E, en F terug tot en met 1 oktober 1990 en wat betreft artikel V terug tot en met 11 juli 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat afschrift daarvan zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 17 oktober 1991

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de veertiende november 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven