Uitvoeringsregeling WIR-temporisering

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-03-2008

Uitvoeringsregeling WIR-temporisering

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 7 van de wet van 3 juli 1991, houdende temporisering van de uitbetaling van investeringsbijdragen en beëindiging op termijn van de verrekening van die bijdragen (Stb. 356);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: de wet van 3 juli 1991, houdende temporisering van de uitbetaling van investeringsbijdragen en beëindiging op termijn van de verrekening van die bijdragen (Stb. 356).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

  • 1 Indien in het kader van bezwaar als bedoeld in hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) blijkt dat door de toepassing van artikel 2 of artikel 3 van de wet een aanslag op een hoger bedrag had moeten zijn vastgesteld, wordt het verschil als een door de belastingplichtige te betalen bedrag vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking, welk bedrag invorderbaar is een maand na de dagtekening van het afschrift van de beschikking. De data waarop de gelijktijdig met de in de vorige volzin bedoelde beschikking vastgestelde beschikkingen als bedoeld in artikel 2 of artikel 3 van de wet vatbaar zijn voor uitbetaling worden gekoppeld aan de dagtekening van het afschrift van die beschikking.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

  • 1 Artikel 8, tweede lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een vermindering van een belastingaanslag.

  • 2 Indien als gevolg van een herziening een beschikking invorderbaar zou zijn op een eerder tijdstip dan een maand na het tijdstip van de herziening wordt het tijdstip van invorderbaarheid gesteld op een maand na het tijdstip van de herziening.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

In afwijking in zoverre van artikel 8, tweede lid, van de wet kan, indien op een zelfde kalenderjaar of jaar betrekking hebbende belastingaanslagen, voorlopige teruggaven of verminderingen worden herzien, het bedrag van de herziening worden vastgesteld bij:

  • a. één voorlopige aanslag ingeval de herziening voorlopige aanslagen, voorlopige teruggaven of verminderingen van voorlopige aanslagen betreft;

  • b. één navorderingsaanslag ingeval de herziening aanslagen, navorderingsaanslagen of verminderingen daarvan betreft;

  • c. één navorderingsaanslag ingeval de herziening betrekking heeft op zowel in onderdeel a als in onderdeel b bedoelde belastingaanslagen, voorlopige teruggaven of verminderingen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling WIR-temporisering.

's-Gravenhage, 17 oktober 1991

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven