Regeling omschrijving gewezen deelnemer

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-12-2006

Regeling omschrijving gewezen deelnemer

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 8, negende lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Stb. 1981, 18);

Gehoord de Verzekeringskamer:

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van artikel 8, zevende en achtste lid, van de wet wordt verstaan onder gewezen deelnemer:

  • a. degene, die heeft deelgenomen aan het pensioenfonds, voor zover hij na de beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een premievrije aanspraak op pensioen ingevolge artikel 8, eerste tot en met vijfde lid, van de wet heeft verkregen en behouden jegens dat fonds of, ingeval artikel 9, eerste lid, van de wet toepassing heeft gevonden in die zin dat het fonds het uit de aangegane pensioenverplichtingen voortspruitende risico heeft overgedragen aan een verzekeraar, jegens die verzekeraar:

  • b. degene, die heeft deelgenomen aan het pensioenfonds, voor zover hij na de beëindiging van de deelneming anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een premievrije aanspraak op pensioen ingevolge artikel 8, eerste tot en met vijfde lid, van de wet heeft verkregen en behouden jegens een verzekeraar ingeval artikel 9, eerste lid, van de wet toepassing heeft gevonden en overdracht van het verzekeringnemerschap en de begunstiging aan de verzekerde heeft plaats gevonden, tenzij bij de overdracht met diens uitdrukkelijke instemming enigerlei vorm van rente- of winstdeling ter aanpassing van de premievrije aanspraak is bedongen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van artikel 8, achtste lid, laatste volzin, van de wet wordt met gewezen deelnemer gelijk gesteld de gewezen echtgenoot als bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van de wet vanaf het tijdstip waarop de deelnemer gewezen deelnemer is geworden of wordt en als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, van de wet, voor zover die gewezen echtgenoot na de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed een premievrije aanspraak op weduwen- of weduwnaarspensioen heeft verkregen en behouden jegens dat fonds of, ingeval artikel 9, eerste lid, van de wet toepassing heeft gevonden in die zin dat het fonds het uit de aangegane pensioenverplichtingen voortspruitende risico heeft overgedragen aan een verzekeraar, jegens die verzekeraar.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De regeling kan worden aangehaald onder de titel Regering omschrijving gewezen deelnemer.

's-Gravenhage, 14 oktober 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven