Instelling Interdepartementale Werkgroep Integrale Inspectie Jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 01-01-2005

Instelling Interdepartementale Werkgroep Integrale Inspectie Jeugdhulpverlening

De staatssecretaris van Justitie en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Ingesteld wordt de ‘Interdepartementale Werkgroep Integrale Inspectie Jeugdhulpverlening’, hierna te noemen: de werkgroep.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep heeft tot taak om – mede op basis van de notitie ‘Naar een nieuwe inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming’ van 21 februari 1991 – voorstellen te ontwikkelen voor een geïntegreerde inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep betrekt bij haar werkzaamheden mede de door de Inspectie Jeugdhulpverlening opgestelde notities ‘Visie’ en ‘Visieverklaring’ van februari 1991.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep neemt als uitgangspunt de Conclusies van het Bewindsliedenoverleg over de Inspectie Jeugdhulpverlening van 11 juli 1991. In dat verband wordt mede bezien of en in hoeverre ook jeugdzorg onderdeel van de nieuwe inspectie zou kunnen worden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep geeft bij haar voorstellen expliciet aandacht aan de condities en randvoorwaarden die inzake een nieuwe inspectie Jeugd gesteld dienen te worden in verband met de te handhaven bestaande gezamenlijke en exclusieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de onderscheiden bewindspersonen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

In de werkgroep worden benoemd:

a. tot voorzitter, tevens lid:

de heer J. J. Verhoeff, psychiater, geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid, tevens voorzitter van het College van hoofdinspecteurs van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

b. tot leden:
  • de heer ir. M. J. J. M. Malmberg, hoofd van de directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de heer drs. N. C. Oudendijk, hoofd van de directie Geestelijke Volksgezondheid en Beroepen van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

  • de heer mr. M. A. G. Rutten, plv. hoofd van de directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie,

  • de heer drs. R. P. Bruyn, sectormanager jeugdinrichtingen bij de directie Delinkwentenzorg en Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie,

c. tot secretaris:
  • mevr. mr. A. Deerenberg, directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

  • de heer mr. S. J. M. de Koning, directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep richt haar werkzaamheden naar behoefte in en kan daarbij ook andere functionarissen betrekken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De werkgroep rapporteert uiterlijk in november 1991. Bij de rapportage wordt zo mogelijk de reactie van de Inspectie Jeugdhulpverlening betrokken.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Nadat een (eventueel voorlopig) standpunt op de rapportage is bepaald, kan de werkgroep worden belast met of worden ingeschakeld bij een vervolgonderzoek over de vraag of, en zo ja onder welke eventueel nader te stellen condities en randvoorwaarden de Integrale Inspectie Jeugdhulpverlening kan worden gesitueerd bij het Staatstoezicht Nieuwe Stijl.

's-Gravenhage, 11 oktober 1991

De

staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Rijswijk, 11 oktober 1991
De

minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Naar boven