Regeling instelling Taxicommissie

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 16-10-1991 t/m 30-04-2004

Regeling instelling Taxicommissie

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Er is een Taxicommissie, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Commissie heeft tot taak vóór het einde van dit jaar aan de minister van Verkeer en Waterstaat aanbevelingen te doen over de optimale benutting van de mogelijkheden van de taxi in het verkeers- en vervoerbeleid als alternatief voor het autogebruik. Hierbij zal in ieder geval aan de orde komen de benutting van de taxi voor een betere bediening van de landelijke gebieden (regiotaxi).

De Commissie houdt bij het doen van haar aanbevelingen rekening met de financiële meerjarencijfers voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De Commissie bestaat uit elf leden, de voorzitter daaronder begrepen. Voor elk lid kan tevens eeen plaatsvervanger worden benoemd.

 • 2 Drie vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kunnen aan de vergaderingen van de Commissie deelnemen en hebben raadgevende stem. Voor elke vertegenwoordiger kan tevens een plaatsvervanger worden benoemd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De minister van Verkeer en Waterstaat benoemt de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie, alsmede de vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en hun plaatsvervangers.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden kan een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971, alsmede een vergoeding voor tijdsverzuim overeenkomstig de bepalingen van het Vacatiegeldenbesluit worden toegekend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 De Commissie heeft een secretaris en een plaatsvervangend secretaris.

 • 2 De secretaris en diens plaatsvervanger worden benoemd door de minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Tot voorzitter wordt benoemd mevrouw J. van Leeuwen te Zoetermeer.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Tot leden en plaatsvervangende leden worden benoemd:

 • namens Taxivervoer Nederland: de heer mr. E. L. Elvers te Barendrecht; plaatsvervanger: de heer mr. L. J. H. Ceelen te Den Haag en de heer G. van Dijk te Delfzijl;

 • namens Verenigd Streekvervoer Nederland: de heer H. E. de Vroome te Tilburg; plaatsvervanger: de heer A. S. Schellinger te Prinsenbeek;

 • namens het Interprovinciaal Overleg: de heer S. Jonker te Oosterhoogebrug;

 • plaatsvervanger: de heer mr. M. A. G. Corbey te Nijmegen;

 • namens de Vervoersbond FNV: mevrouw mr. D. A. T. H. van der Heem te Rotterdam; plaatsvervanger: de heer L. J. M. Vlek te Deventer;

 • namens de Vervoersbond CNV: de heer W. W. Ramakers te Woerden; plaatsvervanger: de heer L. van der Ven te Oldeboorn;

 • namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: de heer drs. L. Huizinga te Rotterdam; plaatsvervanger: de heer A. C. A. Sleurink te Nieuwegein;

 • namens de Stadsvervoerbedrijven (BOV): de heer drs. A. T. Vogel te Velp; plaatsvervanger: de heer mr. J. M. Bakker te Den Haag;

 • namens het ministerie van Economische Zaken: de heer drs. A. A. van As te Maassluis; plaatsvervanger: de heer drs. J. C. de Jong te Rotterdam;

 • namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken: de heer ir. M. H. E. Glerum te Gouda.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Tot vertegenwoordigers van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden benoemd: mevrouw mr. A. M. G. Erdelman, DGV; plaatsvervanger: drs. J. F. P. de Jong

de heer drs. P. Jorritsma, DGV; plaatsvervanger: mw. dr. C. W. F. van Knippenberg

de heer mr. J. J. T. Danhof, RVI; plaatsvervanger: drs. J. Wijma

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Tot secretaris wordt benoemd mevrouw mr. A. A. M. Zimmerman en tot plaatsvervangend secretaris de heer ing. J. Muller.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1991.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van de dag nadat de Commissie de aanbevelingen, als bedoeld in artikel 2, heeft gedaan.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 9 oktober 1991

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven