Vrijstellingsregeling Zuiverheidseisen emulgatoren (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 24-07-1992 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling zuiverheidseisen emulgatoren (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat uiterlijk op 26 oktober 1991 uitvoering moet zijn gegeven aan de Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 oktober 1990 tot wijziging van Richtlijn 78/663/EEG van de Raad tot vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen waarvan het gebruik in levensmiddelen is toe gestaan (PbEG L 326) (90/612/EEG);

Overwegende, dat hiertoe een wijziging van het Emulgatorenbesluit (Warenwet)1Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 6 juni 1988 (Stcrt. 326). noodzakelijk is;

Overwegende, dat binnen de gestelde termijn bedoelde richtlijn niet in genoemd warenwetbesluit kan worden doorgevoerd;

Overwegende, dat derhalve vooralsnog aan deze richtlijn uitvoering moet worden gegeven door een vrijstelling van het Emulgatorenbesluit (Warenwet);

Gelet op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet (1988) Warenwet (Stb. 358) jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 18 september 1991, nummer 14453/(1)5);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 4, eerste lid, onder B, jo. bijlage II, van het Emulgatorenbesluit (Warenwet), voor wat betreft de volgende stoffen, onder de daarbij aangegeven voorwaarden:

 • a. E 407 Carrageen: van de maximaal toegelaten hoeveelheid onoplosbare as, verkregen door toevoeging van 1% vol zoutzuur, onder de volgende voorwaarden:

  • 1. het gehalte van de in zoutzuur van 10% gew/vol onoplosbare as mag niet meer bedragen dan 1% van de droge stof;

  • 2. het gehalte van de in zwavelzuur van 1% onoplosbare stoffen mag niet meer bedragen dan 2% van de droge stof;

 • b. E 466 Natriumcarboxymethylcellulose: van de bovengrens van het molecuulgewicht, onder de voorwaarde dat wordt uitgegaan van een polymerisatiegraad van ongeveer 100;

 • c. E 473 Suikeresters: van de eis dat geen andere organische oplosmiddelen dan genoemd in de chemische beschrijving mogen worden gebruikt bij de bereiding, echter uitsluitend voor zover het betreft dimethylsulfoxyde, isobutanol en methylethylketon, mits:

  • 1. het gehalte aan dimethylsulfoxyde niet meer bedraagt dan 2 mg kg;

  • 2. het gehalte aan isobutanol niet meer bedraagt dan 10 mg kg; en

  • 3. het gehalte aan methylethylketon niet meer bedraagt dan 10 mg k

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Zuiverheidseisen emulgatoren (Warenwet).

 • 2 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven