Opheffing Commissie verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen voor Rijkswerken

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-10-1991 t/m 30-04-2004

Opheffing Commissie verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen voor Rijkswerken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gezien de beschikking van 15 april 1942, La QI/Afd.W., Directie van den Waterstaat, waarbij is ingesteld de Commissie tot het verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen voor Rijkswerken, zoals nadien gewijzigd;

Gelet op het feit dat in de vergadering van de Commissie van 4 februari 1988 is besloten om meer pariteit in de samenstelling van de commissie te brengen;

Overwegende dat de Risicoregeling Grond-, Water- en Wegenbouw een breed maatschappelijk belang dient en dat de vaststelling van standaardprijzen en normlonen dient te geschieden met een groot draagvlak bij alle daarbij betrokken partijen;

Overwegende dat de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W.) een paritair ingericht platform is, gericht op de grond-, water- en wegenbouw, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn;

Overwegende dat de onder C.R.O.W. ressorterende Raad voor de Regelgeving een voldoende waarborg is voor een onafhankelijke en paritaire vaststelling van standaardprijzen en normlonen;

Overwegende dat C.R.O.W. bereid is de taken van het secretariaat van de Commissie voort te zetten;

Overwegende dat de Commissie in haar vergadering van 18 april 1991 heeft ingestemd met het overdragen van haar taken en bevoegdheden aan de Raad voor de Regelgeving als vaststellend beleidsorgaan onder gelijktijdige opheffing van de Commissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Commissie tot het verzamelen of opmaken van standaardprijzen en -lonen voor Rijkswerken wordt opgeheven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Het archief van de commissie wordt middels een proces-verbaal overgedragen aan de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek in Ede.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking treedt met ingang van 1 oktober 1991 in werking.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Afschrift van deze beschikking, die wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, wordt gezonden aan:

  • a. de voorzitter, de secretaris en de (plaatsvervangende) leden van de commissie;

  • b. de Minister van Defensie;

  • c. de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • d. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. het Algemeen Verbond Bouwbedrijf;

  • f. de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven