Kennisgevingsformulier Besluit Melkrundveehouderij Hinderwet

[Regeling vervallen per 06-12-2006.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 10-10-1991 t/m 05-12-2006

Kennisgevingsformulier Besluit Melkrundveehouderij Hinderwet

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet (Stb. 1991, 324);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 06-12-2006]

Als model van het formulier, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet (Stb. 1991, 324), wordt vastgesteld het als bijlage bij deze regeling behorende kennisgevingsformulier.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 06-12-2006]

Als de gegevens, bedoeld in de bij het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet behorende bijlage II, onder d, worden nader aangewezen de gegevens, bedoeld op het in artikel 1 bedoelde formulier, onder 4 en 5.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 06-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1991.

's-Gravenhage, 30 september 1991

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Naar boven