Instelling Commissie Prijsvorming in de Zorgsector

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-12-1991 t/m 27-08-2004

Instelling Commissie Prijsvorming in de Zorgsector

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat in het kader van de stelselherziening van de zorgsector het beleid inzake prijsvorming een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige situatie moet ondergaan en dat betrokkenheid van deskundigen uit het veld bij de voorbereiding gewenst is;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een commissie Prijsvorming in de Zorgsector hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak advies te geven aangaande te stellen randvoorwaarden bij vrije prijsvorming in de zorgsector waar het de relatie tussen individuele zorgverzekeraars en aanbieders van zorg betreft. Hierbij dient, gegeven de stelselherziening zoals aan de orde in de nota ‘werken aan zorgvernieuwing’ (kamerstukken II, 1989–1990, 21 545, nr. 1), ondermeer aandacht geschonken te worden aan de continuïteit van zorg, evenwichtige marktverhoudingen en aangrijpingspunten van het overeenkomstenstelsel. Het advies dient betrekking te hebben op de eindsituatie van de stelselherziening als ook op de weg daar naar toe.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot voorzitter van de commissie wordt benoemd:

  • drs. J.F.G.M. de Beer

 • 2 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • drs. W. H. J. de Moor

  • H. A. W. M. Brons

  • dr. C. M. T. J. M. Plasmans

  • K. Kolthoff

  • mevrouw mr. P. Swenker

  • jr. D. F. Goudriaan

  • F. A. N. M. Clevers

 • 3 Tot adviserende leden van de commissie worden benoemd:

  • mr. R. A. C. Blijlevens

  • R. G. de Vries

 • 4 Tot secretaris van de commissie wordt benoemd:

  • mevrouw ir. V. van Nederveen

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de commissie werkgroepen instellen. Voorts kan zij externe deskundigen raadplegen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt binnen vier maanden na de datum van haar instelling advies uit aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zo nodig kan de commissie een interimadvies uitbrengen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding voor deze kosten wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van dit besluit voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurde begroting.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het Centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven