Vrijstellingsregeling Voedingswaardenaanduidingenbesluit (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 10-10-1991 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Voedingswaardenaanduidingenbesluit (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Overwegende, dat het gewenst is op korte termijn de handel in eet- en drinkwaren toe te staan die voldoen aan de Richtlijn van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (90/496/EEG) (PbEG L 276);

Gelet op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358) jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 18 september 1991, nummer 14448/(3)5).

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 2 en 3, van het Voedingswaardeaanduidingenbesluit (Warenwet) (Stb. 1988, 162), voor die eet- en drinkwaren waarvan de voedingswaarde-etikettering voldoet aan de Richtlijn van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen (90/496/EEG) (PbEG L 276).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Voedingswaardenaanduidingenbesluit (Warenwet).

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Namens deze, De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Naar boven