Gedeeltelijke buitenwerkingstelling Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 02-10-1991 t/m 31-07-2004

Gedeeltelijke buitenwerkingstelling Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder

RVV:

Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Ter zake van een onderzoek door de RVV verricht ten behoeve van de export van eendagskuikens en broedeieren bij een produktiebedrijf van deze produkten van welk bedrijf de naam, het adres en de plaats van vestiging door het Produktschap voor Pluimvee en Eieren aan de Directeur van de RVV is gemeld, wordt niet de vergoeding in rekening gebracht die ingevolge artikel 9 van de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991 (Stcrt. 1990, 247) daarvoor verschuldigd is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Ter zake van een klinisch onderzoek van eendagskuikens en broedeieren door de RVV verricht ten behoeve van de export van deze produkten wordt niet de vergoeding in rekening gebracht die ingevolge artikel 9 van de Regeling vergoeding werkzaamheden op verzoek 1991 (Stcrt. 1990, 247) daarvoor verschuldigd is, indien de produkten afkomstig zijn van een produktiebedrijf waar onderzoek plaatsvindt waarvoor ingevolge artikel 2 geen vergoeding verschuldigd is, en dit klinisch onderzoek uitsluitend op initiatief van de RVV wordt verricht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2004]

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1991.

's-Gravenhage, 27 september 1991

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven