Besluit aanwijzing Bloembollenkeuringsdienst

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 28-09-2007 t/m 28-02-2021

Besluit van 18 september 1991, houdende aanwijzing Bloembollenkeuringsdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 februari 1991, No. J. 91814, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 9 van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Gehoord de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 1991, No. W11.91.0114);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 september 1991, No. J. 9110877, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

De Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft de bevoegdheid maatregelen te nemen die in paragraaf 2 en de artikelen 13 en 15 van het besluit zijn toebedeeld aan Onze Minister voor zover:

  • a. het een partij betreft die geheel of gedeeltelijk uit bloembollen bestaat dan wel het ruimten, installaties, transportmiddelen, werktuigen, gereedschappen of materialen betreft die zijn of worden gebruikt ten behoeve van een dergelijke partij en

  • b. het maatregelen betreft ter voorkoming van het optreden en van de verbreiding van door Onze Minister aangewezen schadelijke organismen en ter bestrijding daarvan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 23 februari 1987 houdende wijziging van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 56).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-03-2021]

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing Bloembollenkeuringsdienst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Uitgegeven de achtentwintigste januari 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven