Wijzigingsbesluit Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 27-11-1991 t/m 30-06-2008

Besluit van 17 september 1991, houdende wijziging van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1990, 613)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 augustus 1991, nr. MJZ 23891032, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 4, vierde lid en 43 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406);

De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1991, nr. W08.91.0460);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 september 1991, nr. MJZ16991004, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

In afwijking van artikel 5, vijfde lid, van het Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing, zoals dat luidt vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, wordt bij toepassing in het jaar 1991 van het bepaalde in de eerste volzin van dat artikellid de Coördinatiecommissie stadsvernieuwing niet gehoord.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop twee maanden zijn verstreken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 17 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Uitgegeven de zesentwintigste september 1991

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven