Vrijstellingsregeling Mosterdbesluit (Warenwet)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 27-09-1991 t/m 27-08-2004

Vrijstellingsregeling Mosterdbesluit (Warenwet)

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet (Stb. 358) jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet (Stb. 1988, 360);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet (advies van 10 september 1991, nummer 14442/(16)5);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 2, onder g, van het Mosterdbesluit (Warenwet) (Stb. 1971, 256), inzake het verbod andere dan de daar genoemde waren aan de in artikel 1, eerste lid, van dat besluit genoemde waren toe te voegen, voor zover het betreft de toevoeging van honing.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dat [tekstcorrectie :"dat" moet zijn "dag"] na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als Vrijstellingsregeling Mosterdbesluit (Warenwet).

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Namens deze,
De

Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten

,

S. van Hoogstraten

Terug naar begin van de pagina