Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-01-1997 t/m 28-12-2005

Besluit van 13 september 1991, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/2171;

Gelet op artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1991, nr. W.12.91.0263);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid nr. SZ/HSV/WR/SVW/91/4283;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, onderdeel b, onder 1°, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93) worden dagen, waarover de werknemer:

    • a. van zijn werkgever geen loon doch vakantiegeld heeft ontvangen; of

    • b. tijdens dienstbetrekking vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd voor die dagen heeft verkregen,

    gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien de in onderdeel b van dat lid bedoelde vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd zijn voor dagen, waarover recht op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet bestaat of over dagen, waarin dat recht wegens vakantie of het in aanmerking nemen van deze aanspraken wordt onderbroken.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 17, onderdeel b, onder 1°, van de Werkloosheidswet worden dagen waarover een werknemer geen loon heeft ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 17, onderdeel b, onder 1°, van de Werkloosheidswet wordt de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering op grond van die wet, geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie is betaald.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet".

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 13 september 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de derde oktober 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven