Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 10-09-1991 t/m heden

Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve

De Minister van Defensie

Besluit:

Artikel 1

Een officier of een gewezen officier van de Koninklijke marine-reserve met de rang van luitenant ter zee der 2e klasse of een hogere rang die is aangesteld als gezagvoerder van een Nederlands koopvaardijschip mag, mits hem daartoe op verzoek door de Minister van Defensie vergunning is verleend, op dat schip als natievlag voeren de vlag der Koninklijke marine-reserve, omschreven in artikel 3.

Artikel 2

Een vergunning als bedoeld in artikel 1 wordt in beginsel slechts verleend indien het desbetreffende schip een bruto inhoud heeft van ten minste 500 registertonnen. De vergunning geldt tevens ten aanzien van andere schepen waarover de betrokken officier als gezagvoerder wordt aangesteld en die toebehoren aan dezelfde rederij, waartoe het schip, waarvoor de vergunning was verleend, behoorde.

Artikel 3

De vlag der Koninklijke marine-reserve is de Nederlandse vlag, waarvan het midden van de witte baan half-cirkelvormig is verbreed tot halverwege de rode en de blauwe baan, op welke verbreding met zwart garen is geborduurd een onklaar anker, gedekt door een kroon.

Artikel 4

De gezagvoerder van een koopvaardijschip dat de vlag der Koninklijke marine-reserve voert is verplicht, indien hij met dat schip in het buitenland vertoeft, aan de commandanten van de Nederlandse oorlogsschepen en aan de Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaren op hun verzoek inzage te verlenen van het besluit waarbij de vergunning tot het voeren van die vlag is verleend.

Artikel 5

Ingetrokken wordt het ministeriële besluit van 18 januari 1991, nr. P 82, houdende het Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 27 april 1991.

Artikel 7

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, kan worden aangehaald als: Besluit voeren van de vlag der Koninklijke marine-reserve.

Draagt op aan het hoofd van de centrale afdeling post- en archiefzaken: dit besluit te doen publiceren in de Nederlandse Staatscourant.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan: het hoofd van de centrale afdeling post- en archiefzaken.

De

Minister

voornoemd,
voor deze,
De

Directeur Personeel Koninklijke Marine

,

N. W. G. Buis

Naar boven