Regeling leerlingen administratie WBO

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-10-1991 t/m 30-12-2004

Regeling leerlingenadministratie WBO

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 5 tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO (Stb. 1985, 558);

Besluit:

Artikel 1. Registratie inschrijving en afschrijving leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de registratie van de inschrijving en afschrijving van de leerlingen bevat de leerlingenadministratie op de school de volgende gegevens van iedere leerling:

  • a. naam, voornaam of voornamen en roepnaam;

  • b. geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en, indien niet in Nederland geboren, geboorteland, alsmede nationaliteit;

  • c. adres en telefoonnummer;

  • d. datum van inschrijving als leerling;

  • e. indien van toepassing datum van afschrijving;

  • f. indien van toepassing naam en adres van de school waarop de leerling voordien was ingeschreven;

  • g. indien van toepassing naam en adres van de school voor basisonderwijs, voor speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs waarheen de leerling is afgeschreven.

 • 2 In de leerlingenadministratie is voorts aangegeven:

  • a. of en zo ja gedurende welk aantal uren per week de leerling onderwijs volgt op een school voor speciaal onderwijs of op een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

  • b. of en zo ja gedurende welke periode de leerling is toegelaten tot een school voor kinderen die zijn opgenomen in ziekenhuizen;

  • c. of de leerling onderwijs in eigen taal en cultuur volgt, en zo ja, welk onderwijs en op welke school.

 • 3 Indien een leerling wordt afgeschreven als gevolg van inschrijving op een andere school voor basisonderwijs dan wel op een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, is bij de gegevens, genoemd in het eerste lid onder e en g, gevoegd de mededeling van de inschrijving van de directeur van de school waar de leerling is ingeschreven.

Artikel 2. Registratie verzuim leerlingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor de registratie van het verzuim van de leerlingen bevat de leerlingenadministratie op de school de volgende gegevens van iedere leerling:

 • a. de naam en roepnaam;

 • b. de groep of klas waarin de leerling is geplaatst;

 • c. het ziekteverzuim;

 • d. de afwezigheid anders dan vanwege ziekte;

 • e. of de afwezigheid anders dan vanwege ziekte al dan niet geoorloofd is.

Artikel 3. Registratie gegevens leerlingen met een leerlingengewicht hoger dan 1,00

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de registratie van de gegevens noodzakelijk voor de vaststelling van de formatie van de school bevat de leerlingenadministratie op de school, voor zover van toepassing, de volgende gegevens van iedere leerling die op grond van artikel 6 van het Formatiebesluit WBO (Stb. 1985, 337) is ingedeeld in een categorie met een gewicht hoger dan 1,00:

  • a.

   • 1. naam, voornaam of voornamen en roepnaam;

   • 2. geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en, indien niet in Nederland geboren, geboorteland, alsmede nationaliteit;

   • 3. adres en telefoonnummer;

  • b.

   • 1. naam en voorletters van de vader of verzorger;

   • 2. adres van de vader of verzorger;

   • 3. opleiding van de vader of verzorger;

   • 4. naam en voorletters van de moeder of verzorgster;

   • 5. adres van de moeder of verzorgster;

   • 6. opleiding van de moeder of verzorgster;

   • 7. geboorteland van de vader of verzorger;

   • 8. geboorteland van de moeder of verzorgster;

   • 9. beroep van de meest verdienende ouder of verzorger;

  • c.

   • 1. of er al dan niet sprake is van een één-ouder gezin;

   • 2. indien één van de ouders het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend, of de leerling in een pleeggezin of een internaat verblijft;

   • 3. of de ouders in het kermisbedrijf, onderscheidenlijk het circusbedrijf of schippersbedrijf werkzaam zijn;

   • 4. of de ouders woonwagenbewoners zijn;

  • d. het vastgestelde leerlinggewicht, bedoeld in artikel 6 van het Formatiebesluit WBO, van de leerling.

 • 2 Met betrekking tot de gegevens, genoemd in het eerste lid onderdeel a tot en met c, bevat de leerlingenadministratie een door één van de ouders of verzorgers getekende verklaring ten aanzien van de juistheid van de gegevens.

Artikel 4. Registratie gegevens leerlingen van een andere school, toegelaten tot het onderwijs in eigen taal en cultuur

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Indien tot de school leerlingen op grond van artikel 10, tweede lid, van de wet zijn toegelaten tot het onderwijs in eigen taal en cultuur, bevat de leerlingenadministratie op de school de volgende gegevens van ieder van deze leerlingen:

 • a. naam, voornaam, of voornamen en roepnaam;

 • b. adres en telefoonnummer;

 • c. naam en adres van de school waarop de leerling is ingeschreven;

 • d. welk onderwijs in eigen taal en cultuur de leerling volgt.

Artikel 5. Mutaties

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat mutaties (onverwijld) in de leerlingenadministratie worden verwerkt.

Artikel 6. Leerlingenlijst

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Op de teldatum dient een lijst samengesteld te worden van die leerlingen die op de teldatum ingeschreven zijn. Deze lijst bevat behalve de in artikel 1, eerste lid, onder a, b en d bedoelde gegevens ten minste de volgende gegevens:

 • a. indien van toepassing: of de leerling deelneemt aan onderwijs in eigen taal en cultuur op de eigen school dan wel op een andere school;

 • b. de klas/groep waarin de leerling is geplaatst.

  De totalen van deze lijst dienen overeen te stemmen met de totalen van het telformulier.

Artikel 7. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1991.

Artikel 9. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling leerlingen administratie WBO’.

Artikel 10. Intrekking regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De ‘Regeling leerlingenadministratie WBO’ van 22 april 1987 kenmerk WJZ 8932/2378 komt met ingang van 1 oktober 1991 te vervallen.

Naar boven