Instelling Bestuurlijk Overleg Regiwa

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 17-09-1991 t/m 30-04-2004

Instelling Bestuurlijk Overleg Regiwa

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat in de derde Nota waterhuishouding een extra accent is gelegd op het belang van integraal waterbeheer en dat in dit kader extra inspanningen noodzakelijk zijn op het gebied van herinrichting van waterhuishoudkundige systemen en verbetering van de kwaliteit van waterhuishoudkundige systemen;

dat in de derde Nota waterhuishouding is aangekondigd dat Rijksbijdragen beschikbaar zullen worden gesteld ter uitvoering van proef- en voorbeeldprojecten die betrekking hebben op regionale waterhuishoudkundige systemen op het gebied van:

 • -

  bestrijding van eutrofiëring;

 • -

  bestrijding van verdroging;

 • -

  integraal waterbeheer;

 • -

  aanleg milieuvriendelijke oevers;

 • -

  ecologische hoofdstructuur.

dat de beschikbaar staande rijksgelden afkomstig zijn uit de begrotingen van de Ministers van Verkeer en Watestaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

dat het voornemen bestaat de besteding van bedoelde rijksgelden in 1993 en 1994 financieel af te wikkelen via het provinciefonds, waarbij het proef- en voorbeeldkarakter geen geweld zal worden aangedaan;

Gelet op de brief d.d. 22 juli 1991, kenmerk HW/AB 88989, van de Minister van Verkeer en Waterstaat, mede namens haar ambtgenoten van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, aan de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies en aan de dagelijkse besturen van alle waterschappen inzake een rijksbijdrage-regeling regionaal integraal waterbeheer;

Handelende mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Er is een Bestuurlijk Overleg Regionaal Integraal Waterbeheer, verder aan te duiden als het bestuurlijk overleg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Het bestuurlijk overleg heeft tot taak: Advisering van de drie betrokken ministers over:

 • a. de toedeling van de voor subsidiëring van proef- en voorbeeld projecten op het terrein van regionaal integraal waterbeheer beschikbare gelden;

 • b. de uitvoering en evaluatie van de gesubsidieerde projecten;

 • c. overige zaken die betrekking hebben op integraal waterbeheer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

In het bestuurlijk overleg worden benoemd:

 • a. Drie leden voorgedragen door het Interprovinciaal overleg:

  • -

   dr. R. W. Welschen, (Gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant);

  • -

   drs. R. Lanning, (Gedeputeerde in de provincie Overijssel);

  • -

   drs. W. T. van Gelder, (Gedeputeerde in de provincie Noord-Holland);

 • b. Zeven leden voorgedragen door het Bestuur van de Unie van Waterschappen:

  • -

   ir. E. H. baron van Tuyll van Serooskerken, (dijkgraaf hoogheemraadschap van Rijnland);

  • -

   dr. H. M. de Boois, (voorzitter zuiveringsschap Amstel- en Gooiland);

  • -

   ir. A. van den Ende, (voorzitter zuiveringschap Oostelijk Gelderland);

  • -

   ing. J. B. M. Hoefsloot, (voorzitter waterschap Regge en Dinkel);

  • -

   drs. F. W. G. Laarakker, (voorzitter waterschap Roer en Overmaas);

  • -

   L. Rabbers (voorzitter waterschap Bargerbeek);

  • -

   mr. Th. A. G. M. van der Weijden, (dijkgraaf hoogheemraadschap West-Brabant);

 • c. Drie leden namens de drie betrokken ministeries:

  • -

   ir. G. Verwolf, (hoofd Afdeling algemeen waterbeleid van de Hoofddirectie van de Waterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat);

  • -

   mr. A. G. van Malenstein, (hoofd van de Hoofdafdeling water, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer);

  • -

   drs. R. Peters (hoofd van de sector Milieu, Water en Ruimte van de directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).

  De minister voorziet zonodig in de opvolging van een lid.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Als voorzitter van het bestuurlijk overleg wordt aangewezen dr. R. W. Welschen.

Als plaatsvervangend voorzitter wordt aangewezen ir. E. H. Baron van Tuyll van Serooskerken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Ieder lid kan één plaatsvervanger aanwijzen.

Aan het bestuurlijk overleg kunnen adviseurs worden toegevoegd. Deze adviseurs worden door het bestuurlijk overleg benoemd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Aan het bestuurlijk overleg worden als secretaris, onderscheidenlijk adjunct-secretaris toegevoegd:

 • -

  ir. J. M. J. Leenen, bureau Unie van Waterschappen;

 • -

  dr. P. J. R. de Vries, bureau Unie van Waterschappen.

  de secretaris(sen) is/zijn voor de uitvoering van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuurlijk overleg.

  De minister voornoemd zonodig in de opvolging van de secretaris, danwel adjunct-secretaris.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De werkzaamheden van het bestuurlijk overleg worden voorbereid door een werkgroep bestaande uit:

 • -

  3 leden uit de kringen van de waterbeheerders.

 • -

  3 leden uit de kringen van de provincies

 • -

  3 leden uit de drie betrokken ministeries.

  De benoeming van de leden van de werkgroep geschiedt door het bestuurlijk overleg. De voorzitter wordt door het bestuurlijk overleg uit de leden benoemd.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter van de werkgroep neemt als adviseur deel aan de bijeenkomsten van het bestuurlijk overleg. Hij kan zich hierbij, in overleg met de voorzitter van het bestuurlijk overleg, laten vergezellen door een deskundige.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze beschikking treedt met ingang van heden in werking en vervalt op een nader door mij bekend te maken tijdstip.

Deze beschikking, wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 2 september 1991

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven