Instellingsregeling Coördinatiecommissie openluchtrecreatie 1991

[Regeling vervallen per 11-06-2004.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 04-09-1991 t/m 10-06-2004

Instellingsregeling Coördinatiecommissie openluchtrecreatie 1991

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Deze regeling verstaat onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. andere betrokken ministers:

Ministers van Economische Zaken, van Financiën, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van Defensie en van Binnenlandse Zaken;

c. commissie:

Coördinatiecommissie openluchtrecreatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Ingesteld wordt een coördinatiecommissie openluchtrecreatie (COR).

 • 2 De commissie wordt ingesteld voor ten hoogste vier jaren. Binnen deze termijn evalueert de commissie haar taakvervulling en kan zij de minister voorstellen doen over haar voortbestaan en gewenste veranderingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De commissie heeft tot taak de coördinatie tussen de betrokken ministeries te bevorderen ten aanzien van aangelegenheden inzake de openluchtrecreatie. Te dien einde doet zij, gevraagd of ongevraagd, aan de minister en aan de andere betrokken ministers voorstellen met betrekking tot de hoofdlijnen van het inzake de openluchtrecreatie te voeren rijksbeleid.

 • 2 De commissie wordt door de minister en ieder van de andere betrokken ministers gehoord over te nemen beslissingen, te verrichten onderzoeken en uit te voeren werken, het rijksbeleid op het gebied van de openluchtrecreatie betreffende.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De Directeur Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is lid en tevens voorzitter van de commissie.

 • 2 De plaatsvervangend Directeur Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is secretaris van de commissie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De minister en de andere betrokken ministers benoemen ieder een lid in de commissie met dien verstande, dat het door de Minister van Economische Zaken benoemde lid tevens plaatsvervangend voorzitter is.

 • 2 De minister kan adviserende leden benoemen.

 • 3 De leden van de commissie kunnen zich slechts doen vervangen na voorafgaande toestemming van de voorzitter.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De commissie brengt een jaarverslag uit.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 De commissie heeft de bevoegdheid subcommissies in te stellen.

 • 2 In subcommissie kunnen ook anderen dan leden van de commissie zitting hebben.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

De commissie en een subcommissie kunnen zich door deskundigen doen bijstaan en ook anderszins personen, die geen deel uitmaken van de commissie onderscheidenlijk subcommissie, tot het bijwonen van een vergadering uitnodigen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1991.

 • 2 Afschrift van deze regeling en de daarbij behorende toelichting zal worden gezonden aan de Minister-President, voorzitter van de Raad van Ministers, aan de andere betrokken ministers en aan de Algemene Rekenkamer.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-06-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Instellingsregeling Coördinatiecommissie openluchtrecreatie 1991.

's-Gravenhage, 30 augustus 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven