Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 21-09-1991 t/m heden

Wet van 29 augustus 1991, tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de Wet premieheffing over uitkeringen (Stb. 1986, 639) wenselijk is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Stb. 1972, 313) te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Artikel I, onderdeel C, blijft buiten toepassing ten aanzien van uitkeringen op grond van hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die zijn toegekend met ingang van een dag, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Zij werkt wat betreft artikel I, onderdeel E, voorzover dit betrekking heeft op uitkeringen ingevolge hoofdstuk II van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, terug tot en met 1 mei 1985. Zij werkt wat betreft artikel I, de onderdelen C en E, voorzover deze betrekking hebben op uitkeringen ingevolge hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen terug tot en met 1 januari 1987.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de negentiende september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven