Woningwet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen Wonw
Ww
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005181
RechtsgebiedWonen, onroerend goed, bouwrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 4. BES Bouwbesluit
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 6. Besluit energieprestatie gebouwen
 7. Besluit locatiegebonden subsidies 2005
 8. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 9. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 10. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 11. Besluit natuurbescherming
 12. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 13. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 14. Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies
 15. Besluit wijziging huurprijzen woonwagens
 16. Bouwbesluit 2012
 17. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector
 19. Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993
 20. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 21. Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006
 22. Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006
 23. Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen
 24. Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)
 25. Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen
 26. Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies
 27. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 28. Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007
 29. Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007
 30. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
 31. Warenwetbesluit liften 2016
 32. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 33. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)
 35. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)
 36. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998)
 37. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)
 38. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)
 39. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012)
 40. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (deregulering woonfunctie en enkele andere wijzigingen)
 41. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 1
 4. Beleid t.a.v. buitenlandse projecten toegelaten instellingen
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 8. Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften
  Artikelen: 3, 4, 10
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 10. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 7
 11. Besluit beheer sociale-huursector (BTW-constructies)
  Tekst: tekst
 12. Besluit energieprestatie gebouwen
  Artikel: 1.1
 13. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 14. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 10, 13
 15. Besluit geluidhinder
  Artikel: 6.6
 16. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  Artikel: 1
 17. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 1
 18. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 19. Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
  Artikel: 1
 20. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikelen: 1, 18f, 52
  Afdeling: 2
 21. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 22. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 1060
 23. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 24. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 25. Circulaire houtopslag
  Tekst: tekst
 26. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  Tekst: tekst
 27. Circulaire uitvoering en handhaving Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 28. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 29. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.11
 30. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 31. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 32. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Hoofdstukken: 1, 2
  Artikel: II
 33. Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving
  Artikel: 1
 34. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: III
 35. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 36. Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 13a
 37. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 9.5.1
  Afdeling: 9.5
 38. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
 39. Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019
  Artikel: 6
 40. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008
  Artikelen: 9, 12
 41. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 7a
 42. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlagen: 1, 4, 5, 6
 43. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 44. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 45. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
  Artikelen: 3, 5
 46. Regeling geluidwerende voorzieningen militaire luchthavens 2015
  Artikelen: 3, 4
 47. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: VI
 48. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlagen: 2, 4, 6, 7
 49. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 7
 50. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XXIII
 51. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Bijlage: 1
  Tekst: tekst
 52. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 9
 53. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 1
 54. Veegwet wonen
 55. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 2, 4, 11, 12, 16, 17
 56. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.1
 57. Wet geluidhinder
  Artikel: 125
 58. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 6
 59. Wet milieubeheer
  Artikel: 5.16a
 60. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 1a
 61. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 11
 62. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 8d, 10, 33
 63. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
  Artikel: 3
 64. Wet verduidelijking voorschriften woonboten
 65. Wijziging Besluit beheer sociale huursector en het Huisvestingsbesluit
  Tekst: tekst
 66. Wijziging Huurprijzenwet woonruimte (onderhoud, vergoeding aan de Staat en toezicht)
  Tekst: tekst
 67. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikel: XXIII
 68. Wijzigingswet Woningwet (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)
  Artikel: Vl
 69. Wijzigingswet Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond)
  Artikel: III
 70. Wijzigingswet Woningwet (versterken handhavingsinstrumentarium)
 71. Wijzigingswet Woningwet, enz. (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
  Artikelen: IVd, V
Terug naar begin van de pagina