Woningwet

Geldend van 01-01-2014 t/m 28-11-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen Wonw
Ww
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005181
RechtsgebiedWonen, onroerend goed, bouwrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Wet op de Kamer van Koophandel
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Asbestverwijderingsbesluit 2005
 6. Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 7. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 8. Besluit beheer sociale-huursector
 9. Besluit bevordering eigenwoningbezit
 10. Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 11. Besluit energieprestatie gebouwen
 12. Besluit locatiegebonden subsidies 2005
 13. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 14. Besluit op de huurtoeslag
 15. Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies
 16. Besluit wijziging huurprijzen woonwagens
 17. Bouwbesluit 2012
 18. Experimentenbesluit excellente gebieden
 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector
 21. Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993
 22. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
 23. Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006
 24. Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006
 25. Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen
 26. Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)
 27. Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen
 28. Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies
 29. Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007
 30. Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007
 31. Regeling voorschriften accountantscontrole op het financiële verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 32. Warenwetbesluit liften
 33. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale huursector, enz. (afstemming op de Huursubsidiewet)
 34. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (vergroting maatschappelijk rendement van sociale-huursector, enz.)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector (verplichte verhuiskostenvergoeding bij renovatie en enkele kleine wijzigingen)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector en Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (afstemming op wijziging van Woningwet die strekt tot verbetering van toezicht op woningcorporaties en aanpassing van de bepalingen in die wet over Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 37. Wijzigingsbesluit Besluit beheer sociale-huursector, enz. (verbetering van toezicht op de sociale-huursector, verbetering van werkwijze van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting)
 38. Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (wijziging waarderingsgrondslagen)
 39. Wijzigingsbesluit Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, enz. (subsidie aan toegelaten instellingen voor de wijkenaanpak)
 40. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)
 41. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)
 43. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)
 44. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998)
 45. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)
 46. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)
 47. Wijzigingsbesluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 48. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
 49. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel grensoverschrijdende werkzaamheden toegelaten instellingen volkshuisvesting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing handhaving milieurecht
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: XIIIa, XIIIb
 5. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  Artikel: 1
 6. Beleid t.a.v. buitenlandse projecten toegelaten instellingen
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Bijlagen: I, II
 8. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.9
 10. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 5, 7
 11. Besluit beheer sociale-huursector
  Bijlage: III
 12. Besluit beheer sociale-huursector (BTW-constructies)
  Tekst: tekst
 13. Besluit energieprestatie gebouwen
  Artikel: 1.1
 14. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 15. Besluit geluid milieubeheer
  Artikelen: 10, 13
 16. Besluit geluidhinder
  Artikel: 6.6
 17. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving
  Artikel: 1
 18. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 19. Besluit onafhankelijke adviescommissie en raad voor praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften
  Artikelen: 3, 11
 20. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 21. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 22. Circulaire Besluit beheer sociale-huursector mei 2006
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 24. Circulaire GBA en woonfraude
  Tekst: tekst
 25. Circulaire houtopslag
  Tekst: tekst
 26. Circulaire uitvoering en handhaving Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 27. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit
  Tekst: tekst
 28. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 29. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 30. Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving
  Artikel: 1
 31. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: III
 32. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 33. Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 13a
 34. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 9.5.1
  Afdeling: 9.5
 35. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 18
 36. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008
  Artikelen: 9, 12
 37. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 7a
 38. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlagen: 1, 4, 5, 6
 39. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 40. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
  Artikelen: 3, 5
 41. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: VI
 42. Regeling verslaggeving WTZi
  Artikel: 7
 43. Regeling voorschriften accountantscontrole op het financiële verslag Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
  Bijlage: bijlage
 44. Richtlijn voor strafvordering grondstromen
  Tekst: tekst
 45. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Bijlage: 1
  Tekst: tekst
 46. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 9
 47. Uitvoeringsregeling balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
  Artikelen: 2, 3, 5
 48. VROM intrekkingsregeling 2004
  Artikel: 1
 49. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 2, 4, 11, 12, 16, 17
 50. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.1
 51. Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
  Artikel: 4
 52. Wet geluidhinder
  Artikel: 125
 53. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 6
 54. Wet milieubeheer
  Artikel: 5.16a
 55. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 56. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 11
 57. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 8d, 10, 33
 58. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
  Artikel: 3
 59. Wijziging Besluit beheer sociale huursector en het Huisvestingsbesluit
  Tekst: tekst
 60. Wijziging Huurprijzenwet woonruimte (onderhoud, vergoeding aan de Staat en toezicht)
  Tekst: tekst
 61. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikel: XXIII
 62. Wijzigingswet Woningwet (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)
  Artikel: Vl
 63. Wijzigingswet Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde grond)
  Artikel: III
 64. Wijzigingswet Woningwet, enz. (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
  Artikelen: IVd, V
Terug naar begin van de pagina