Besluit overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Zeewolde van enige weggedeelten

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-12-1991 t/m heden

Besluit van 27 augustus 1991, houdende overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de Gemeente Zeewolde van enige in die gemeente gelegen weggedeelten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken van 18 maart 1991, nr. F 091/105/1, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur en van Verkeer en Waterstaat van 22 januari 1991, nr. RJI 83289, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 5 augustus 1991, nr. DOM 91/2880, Directie der Domeinen, Afdeling Inspecties en Rentambten;

Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet van 6 juli 1983 tot instelling Gemeenten Almere en Zeewolde (Stb. 328);

Gehoord de Raad van de Gemeente Zeewolde (brief van 22 december 1989, nr. 892138/JC/gs);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Zeewolde.

De wegpercelen, kadastraal bekend Gemeente Zeewolde:

Sectie

Nummer

Opp. in m2

Benaming

Sectie B

497

32.930

Adelaarspad

 

659

21.625

Winkelweg-west

 

680 *

± 14.945

Adelaarspad

Sectie D

424 *

± 11.459

Kluutweg

 

426 *

± 128

Kluutweg

Een en ander met inbegrip van de wegverhardingen, bermen, wegstrookbeplantingen, glooiingen, wegslootgedeelten en duikers.

* = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen, zie de hierbij gevoegde grenskaarten.

Artikel 2

De Gemeente Zeewolde treedt door de overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven werken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.

Artikel 4

Wegens de overbrenging in beheer en onderhoud van de in artikel 1 omschreven werken vergoedt het Rijk aan de Gemeente Zeewolde een eenmalig bedrag ad f 320.424,-, zijnde bijdragen in de onderhoudskosten en in de kosten die zijn gemoeid met de verdere voltooiing van die werken.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 27 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de derde oktober 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven