Beschikking landbouwtelling boomkwekerijgewassen en vaste planten 1991

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 28-09-1991 t/m 23-01-2004

Beschikking landbouwtelling boomkwekerijgewassen en vaste planten 1991

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. directeur:

directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. opgaveplichtige:

opgaveplichtige als bedoeld in artikel 1 van de Beschikking landbouwtelling 1991 (Stcrt. 53), die in de open grond tenminste 20 are boomkwekerijgewassen of tenminste 5 are vaste planten teelt dan wel onder glas tenminste 2 are boomkwekerijgewassen en vaste planten teelt;

c. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige, dan wel het grootste gedeelte daarvan, is gelegen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 3 tot en met 13 september 1991 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342), welke betrekking heeft op de teelt van boomkwekerijgewassen alsmede vaste planten in de open grond en onder glas.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet, waarvan het model als bijlage bij deze beschikking is gevoegd, uitgereikt of verzonden door of vanwege directeur.

  • 2 De opgaveplichtige dient de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens te verstrekken naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en daarbij de overige op het biljet of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht te nemen.

  • 3 De opgaveplichtige dient voorts het ingevulde en ondertekende beschrijvingsbiljet binnen vijf dagen nadat dit aan hem is uitgereikt of verzonden in te leveren bij de districtsbureauhouder.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als:

    Beschikking landbouwtelling boomkwekerijgewassen en vaste planten 1991.

's-Gravenhage, 23 augustus 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

plv. secretaris-generaal

,

M. Brabers

Naar boven