Besluit Verklaring derdenbeslag

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2020

Besluit van 22 augustus 1991, tot uitvoering van de artikelen 475 lid 2 en 476b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 april 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 126496/91/6;

Overwegende dat er behoefte bestaat aan een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 475 lid 2 en artikel 476b lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

Gelet op de artikelen 475, 476a, 476b, 718 en 720 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

De Raad van State gehoord (advies van 25 juni 1991, nr. W03.91.0224);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 14 augustus 1991, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 143742/91/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

 • 1 De in artikel 476b van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde verklaring wordt tot de in dat artikel bedoelde deurwaarder of advocaat gericht door:

  • a. overhandiging aan de deurwaarder of advocaat van een ingevuld formulier naar het in artikel 1 bedoelde model;

  • b. een gewone of aangetekende brief, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld onder a;

  • c. een telefax, inhoudende een ingevuld formulier als bedoeld onder a, indien in dat formulier het telefaxnummer van de deurwaarder of advocaat is opgegeven;

  • d. elk ander door de deurwaarder of advocaat als verklaring aanvaard geschrift.

 • 2 In het geval van het eerste lid onder a geeft de deurwaarder of advocaat aan de derde terstond een schriftelijk ontvangstbewijs af. In andere gevallen zendt de deurwaarder of advocaat de derde onverwijld een zodanig bewijs toe.

Artikel 3

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Verklaring derdenbeslag.

 • 2 Dit besluit treedt met ingang van 1 januari 1992 in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 22 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de derde september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Verklaring derdenbeslag

1. Formulier als bedoeld in artikel 475 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

op.............................................................

betekend door:...................................................

kantooradres:....................................................

woonplaats:......................................................

telefoonnummer:..................................................

telefaxnummer:...................................................

op verzoek van de schuldeiser:...................................

wonende te:......................................................

wiens advocaat is:...............................................

kantooradres:....................................................

woonplaats:......................................................

telefoonnummer:..................................................

telefaxnummer:...................................................

ten laste van de schuldenaar:....................................

wonende te:......................................................

betreffende een derdenbeslag:....................................

gelegd onder de derde,

naam:............................................................

adres:...........................................................

woonplaats of plaats van vestiging:..............................

zijnde de ondergetekende, die verklaart:

(aankruisen voor zover van toepassing)[1]

A O dat er tussen ondergetekende en de schuldenaar geen enkele rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, uit hoofde waarvan de schuldenaar op het tijdstip van het beslag nog iets van de ondergetekende had te vorderen, nu te vorderen heeft of nog te vorderen kan krijgen.

B O dat er tussen ondergetekende en de schuldenaar een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, uit hoofde waarvan de schuldenaar op het tijdstip van het beslag nog iets van de ondergetekende had te vorderen, nu heeft te vorderen of nog te vorderen kan krijgen. Deze rechtsverhouding betreft:

O een dienstverband (arbeidsovereenkomst, ambtenaar), waarbij loonbelasting wordt ingehouden. (nadere invulling onder 2)

O een sociale of andere periodieke uitkering (nadere invulling onder 2)

O een rekening-courant overeenkomst (bankrekening, spaarrekening e.d.) (nadere invulling onder 3)

O enige andere overeenkomst of anderszins (nadere invulling onder 4)

C O dat reeds eerder beslag werd gelegd ten laste van de schuldenaar (nadere invulling onder 5)

2. Bruto-loon/uitkering per................................ €

in te houden belasting en sociale lasten "

__________

verder wordt ingehouden:

premie ziektekostenverzekering €

premie pensioenspaarregeling €

ondernemingsspaarregeling voor

oudedagsverzorging €

tezamen €

__________

de beslagvrije voet beloopt volgens de

aan dit formulier gehechte tabel "

__________

zodat onder het beslag valt €

Het vakantiegeld bedraagt ...% van het jaarloon en wordt jaarlijks

uitgekeerd in de maand................................................

Verder heeft de schuldenaar recht op tantième, bonussen zoals 13e maand, provisie, overwerkvergoeding of anderszins, gespecificeerd als volgt:

Bijzonderheden:

Voorwaarden:

Bijlagen:

3. Credit saldi op het tijdstip van het beslag van lopende rekeningen, met de nummers van die rekeningen:

Credit saldi op het tijdstip van het beslag van andere rekeningen, zoals spaarrekeningen en van andere spaarvormen, met de nummers van die rekening of andere specificatie:

Bijzonderheden:

Voorwaarden:

Bijlagen:

4. Tussen ondergetekende en de schuldenaar bestaat(n) (nog) de volgende rechtsverhouding(en):

Aan de schuldenaar zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Aan de schuldenaar zijn de volgende zaken of rechten verschuldigd:

Aan de schuldenaar zijn de volgende geldswaardige papieren of andere stukken verschuldigd:

Bijzonderheden:

Voorwaarden:

Bijlagen:

5. Reeds eerder ten laste van de schuldenaar gelegde beslagen, welke nog niet zijn afgedaan:

datum beslag:

naam deurwaarder:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

schuldeiser:

wonende te:

diens advocaat:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

----------------------------------------------------------------------

datum beslag:

naam deurwaarder:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

schuldeiser:

wonende te:

diens advocaat:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

----------------------------------------------------------------------

datum beslag:

naam deurwaarder:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

schuldeiser:

wonende te:

diens advocaat:

kantooradres:

woonplaats:

telefoonnummer:

Bijzonderheden

Bijlagen

----------------------------------------------------------------------

6. Deze verklaring is naar waarheid op afgelegd en overhandigd/verzonden aan:

de onder 1 genoemde advocaat

deurwaarder.

ingeval van ondertekening voor een rechtspersoon of als

vertegenwoordiger:

naam:

voornaam:

functie:

ondertekening

(evt. firmastempel)

Naar boven