Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving

Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 20-06-2015 t/m heden

Besluit van 21 augustus 1991, houdende aanwijzing van de autoriteiten, bedoeld in artikel 16 van de Prijzennoodwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 23 november 1990, nr. 90110569 WJA/W;

Gelet op artikel 16 van de Prijzennoodwet (Stb. 1984, 575);

De Raad van State gehoord (advies van 6 maart 1990, nr. W10.90.0598);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 25 juli 1991, nr. 91054016 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Prijzennoodwet worden, met de titel van economisch commissaris, aangewezen de leden van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Prijzennoodwet, worden aangewezen voor Onze Minister van:

  • a. Buitenlandse Zaken: de commissarissen van de Koning, ieder voor de provincie waarvoor hij is benoemd;

  • b. Veiligheid en Justitie: de commissarissen van de Koning, ieder voor de provincie waarvoor hij is benoemd;

  • c. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: de commissarissen van de Koning, ieder voor de provincie waarvoor hij is benoemd;

  • d. Financiën: de voorzitters van de managementteams van de Belastingdienst/Douane;

  • e. Defensie: de regionale militaire commandanten, ieder voor het gezagsgebied waarvoor hij is aangesteld;

  • f. Infrastructuur en Milieu: de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, onder b, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013, ieder voor het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld;

  • g. Volksgezondheid, Welzijn en Sport: de inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 3

  • 1 De in de artikelen 1 en 2 aangewezen autoriteiten oefenen de krachtens artikel 16 van de Prijzennoodwet gemandateerde bevoegdheden zoveel mogelijk uit na overleg met de voorzitters van de veiligheidsregio’s die binnen het gezagsgebied van de betrokken autoriteit zijn gelegen.

  • 2 De commissaris van de Koning verricht zijn taak krachtens de aanwijzing in artikel 2, onder b, zoveel mogelijk na overleg met het College van procureurs-generaal.

Artikel 4

De in de artikelen 1 en 2 genoemde autoriteiten maken de regelingen die zij hebben vastgesteld krachtens de Prijzennoodwet, de Distributiewet 1939 (Stb. 633), de Hamsterwet (Stb. 1962, 542), de Vorderingswet 1962 (Stb. 587) en de artikelen 1:4, eerste en tweede lid, en 3:1 van de Algemene douanewet zo mogelijk bekend in een of meer in het betrokken gebied verschijnende dag- of weekbladen. De regelingen treden niet in werking alvorens zij, op die wijze, dan wel indien dit niet mogelijk is, op een andere door hen bepaalde wijze, zijn bekendgemaakt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 21 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de twaalfde september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven