Regeling machtiging personen bevoegd tot het ontvangen van gegevens uit politieregisters

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 19-06-1993 t/m 31-12-2007

Regeling machtiging personen bevoegd tot het ontvangen van gegevens uit politieregisters

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 18 tweede lid, Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en artikel 14, eerste lid, onder k, en tweede lid van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56);

Gehoord de Registratiekamer;

Besluit:

1.

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Tot het ontvangen van persoonsgegevens uit politieregisters zijn gemachtigd personen die bij de volgende instellingen werkzaam zijn ten behoeve van het daadwerkelijk behartigen van de belangen van slachtoffers van strafbare feiten of verkeersongevallen:

Buro Slachtofferhulp Almelo e.o.;

Buro Slachtofferhulp Flevoland;

Buro Slachtofferhulp Alphen a/d Rijn;

Buro Slachtofferhulp Eemland;

Buro Slachtofferhulp Amsterdam;

Buro Slachtofferhulp Arnhem/West Veluwe;

Buro Slachtofferhulp Noord/Midden Drenthe;

Buro Slachtofferhulp Breda Stadsgewest;

Buro Slachtofferhulp Voorne-Putten Rozenburg;

Buro Slachtofferhulp Uden/Veghel;

Buro Slachtofferhulp Delft;

Buro Slachtofferhulp Deventer e.o.;

Buro Slachtofferhulp Oost-Gelderland;

Buro Slachtofferhulp Dordrecht;

Buro Slachtofferhulp regio Eindhoven;

Buro Slachtofferhulp Zuid-Oost Drenthe;

Buro Slachtofferhulp regio Enschede;

Buro Slachtofferhulp Midden-Holland;

Buro Slachtofferhulp 's-Gravenhage;

Buro Slachtofferhulp regio Groningen;

Buro Slachtofferhulp Kennemerland;

Buro Slachtofferhulp Noord-West Veluwe;

Buro Slachtofferhulp Harmelen e.o.;

Buro Slachtofferhulp Helmond;

Buro Slachtofferhulp Midden Holland;

Buro Slachtofferhulp Den Haag;

Buro Slachtofferhulp Oost Groningen (Veendam);

Buro Slachtofferhulp Groningen;

Buro Slachtofferhulp Zd. Kennemerland;

Buro Slachtofferhulp Noord-West Veluwe;

Buro Slachtofferhulp Harmelen e.o.;

Buro Slachtofferhulp Helmond;

Buro Slachtofferhulp Hengelo;

Buro Slachtofferhulp 's-Hertogenbosch;

Buro Slachtofferhulp Zuid-West Drenthe;

Buro Slachtofferhulp Noord Holland Noord;

Buro Slachtofferhulp Gooi- en Vechtstreek;

Buro Slachtofferhulp Hoeksche Waard;

Buro Slachtofferhulp regio Friesland;

Buro Slachtofferhulp Hollands Midden;

Buro Slachtofferhulp Aar- en Veenstreek;

Buro Slachtofferhulp Midden-Limburg;

Buro Slachtofferhulp Duin en Bollenstreek;

Buro Slachtofferhulp Zeeland;

Buro Slachtofferhulp Goeree Overflakkee;

Buro Slachtofferhulp Westland;

Buro Slachtofferhulp Nijmegen;

Buro Slachtofferhulp Oss en regio;

Buro Slachtofferhulp Ridderkerk;

Buro Slachtofferhulp Rijswijk;

Buro Slachtofferhulp Westelijk Noord-Brabant;

Buro Slachtofferhulp Rijnmond;

Buro Slachtofferhulp Tilburg e.o.;

Buro Slachtofferhulp Uithoorn;

Buro Slachtofferhulp Utrecht e.o.;

Buro Slachtofferhulp Noord Limburg;

Buro Slachtofferhulp Waalwijk;

Buro Slachtofferhulp Zoetermeer;

Buro Slachtofferhulp Zutphen;

Buro Slachtofferhulp regio IJssel-Vecht;

Buro Slachtofferhulp Zuid-Oost Utrecht;

Buro Slachtofferhulp Zaanstreek-Waterland;

Buro Slachtofferhulp Rivierenland;

Buro Slachtofferhulp Zuid-Limburg;

Buro Slachtofferhulp Apeldoorn e.o.

2.

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Aan de machtiging bedoeld in artikel 1 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • a. de door de politie verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen of het doen van een aanbod tot dergelijke hulpverlening;

 • b. ten behoeve van het doen van een aanbod tot hulpverlening mogen slechts naam, voornamen, geboortedatum of leeftijd, geslacht, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van het slachtoffer, alsmede een aanduiding van het misdrijf of het verkeersongeval, de datum waarop en omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd of het verkeersongeval heeft plaatsgevonden, de ernst van het daarbij opgelopen letsel en de hoogte van de geleden schade worden verstrekt, waarbij verstrekking van gegevens achterwege blijft voor zover het slachtoffer heeft aangegeven daar bezwaar tegen te hebben;

  ten behoeve van de hulpverlening kunnen meer persoonsgegevens worden verstrekt tegen overlegging van een schriftelijke verklaring van het slachtoffer waaruit zijn instemming met die verstrekking blijkt;

 • c. wanneer een slachtoffer een aanbod tot hulpverlening niet accepteert, worden de verstrekte persoonsgegevens terstond vernietigd;

 • d. op persoonsgegevens verstrekt uit een politieregister is artikel 30 van de Wet politieregisters van toepassing;

  de medewerker van de instelling neemt ten aanzien van de verstrekte gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht, zodat buiten hem geen anderen daarvan kunnen kennisnemen, behoudens het gestelde in artikel 30 eerste lid van de Wet politieregisters;

 • e. de instelling is aangesloten bij de Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS);

 • f. door de politie verstrekte persoonsgegevens mogen slechts worden opgeslagen in een persoonsregistratie van de instelling waarvoor een reglement is vastgesteld dat overeenkomt met het modelreglement dat de LOS hanteert, behoudens de mogelijkheid dit modelreglement uit te breiden met regelingen aangaande een locale commissie van toezicht;

 • g. in publicaties van de instelling genoemd in artikel 1 of de rechtspersoon die haar beheert, in welke vorm dan ook geopenbaard, komen geen op een individuele natuurlijke persoon herleidbare gegevens voor die door de politie zijn verstrekt;

 • h. de Staat der Nederlanden wordt gevrijwaard tegen eventuele aansprakelijkstelling voor schade voortvloeiende uit het gebruik door de instelling genoemd in artikel 1 van de door de politie rechtmatig verstrekte persoonsgegevens;

 • i. de instelling voldoet en blijft voldoen aan de eisen gesteld in artikel 14, tweede lid, onder k, van het Besluit politieregisters;

 • j. de leiding van de in het eerste lid genoemde instellingen draagt er zorg voor dat haar medewerkers belast met de behartiging van de belangen van slachtoffers van strafbare feiten of verkeersongevallen bekend zijn met deze voorwaarden.

3.

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Door het bestuur van de rechtspersoon die de instellingen genoemd in artikel 1 beheert wordt voor 1 november 1991 een verklaring toegezonden aan de Minister van Justitie dat van voornoemde voorwaarden is kennis genomen.

4.

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het niet naleven van het bepaalde in het tweede en derde lid kan intrekking van de machtiging tot gevolg hebben.

5.

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking op 17 augustus 1991 en zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 15 augustus 1991

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie

.
Naar boven