Regeling gedeeltelijke buitenwerkingstelling tarieven Plantenziektenkundige Dienst

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2009

Regeling gedeeltelijke buitenwerkingstelling tarieven Plantenziektenkundige Dienst

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

inspectiewerkzaamheden:

werkzaamheden als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van de Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst 1991 (Stcrt 154);

inspectieovereenkomst:

overeenkomst tussen het Bedrijfschap voor groothandel en tussenpersonen in aardappelen onderscheidenlijk het Produktschap voor Siergewassen en een exporteur inhoudende dat de exporteur aan het Bedrijfschap voor groothandel en tussenpersonen in aardappelen onderscheidenlijk het Produktschap voor Siergewassen het overeengekomen bedrag verschuldigd is voor door ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst verrichte werkzaamheden;

aardappelen:

bedrijfsmatig geëxporteerde aardappelen onderscheidelijk aardappelen die in opslag gaan en op verzoek worden geïnspecteerd;

bloembollen:

bedrijfsmatig geëxporteerde bollen en knollen van bloemgewassen in rusttoestand;

groenten en fruit:

verse eetbare tuinbouwprodukten met inbegrip van gedroogde knoflook.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Ter zake van inspectiewerkzaamheden met betrekking tot aardappelen bestemd voor de export naar derde landen en ter inspectie aangeboden door een aanbieder die een inspectie-overeenkomst is aangegaan, en bloembollen, worden door de Plantenziektenkundige Dienst geen tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2010]

Ter zake van de afgifte van een fytosanitair gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst 1991 (Stcrt. 1991, 154) ten behoeve van de export van groenten en fruit, worden door de Plantenziektenkundige Dienst geen tarieven in rekening gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, is met betrekking tot aardappelen aangeboden door een aanbieder die een inspectie-overeenkomst is aangegaan, van kracht voor zover en voor zolang het Bedrijfschap voor groothandel en tussenpersonen in aardappelen, en met betrekking tot bloembollen het Produktschap voor Siergewassen, de met de Plantenziektenkundige Dienst overeengekomen bijdragen ter beschikking stellen.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2010]

Het bepaalde in artikel 2a is van kracht voor zover en voor zolang het Produktschap voor Groenten en Fruit de met de Plantenziektenkundige Dienst overeengekomen bijdrage ter beschikking stelt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 11 december 1987, J 11 515, Stcrt. 245, wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gedeeltelijke buitenwerkingstelling tarieven Plantenziektenkundige Dienst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. P. van Zutphen

, (

loco-Secretaris-Generaal

)
Terug naar begin van de pagina