Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst 1991

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-03-2005

Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst 1991

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer brengen aangeboden zendingen wordt € 21,67, per 15 minuten of gedeelte daarvan in rekening gebracht.

 • 2 Als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt € 4,40 per certificaat in rekening gebracht.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt als vergoeding voor de inspectie van voor export aangeboden zendingen € 14,40 per 15 minuten of gedeelte daarvan in rekening gebracht indien de inspectie geschiedt namens de Plantenziektenkundige Dienst gelijktijdig en in combinatie met een inspectie, keuring of controle die uit hoofde van enig ander wettelijke verplichting met betrekking tot die zending kan worden verricht.

 • 4 In afwijking van de artikelen 1, eerste lid, 1a, eerste lid, en 2, tweede lid, wordt voor inspectie van de planten en plantendelen, genoemd in artikel 12, elfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, bij inspectie op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 20.00 uur het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. bij gewenste afhandeling van de inspectie binnen zes uur na het gewenste aanvangstijdstip van de inspectie ten hoogste € 177,75 en in elk geval:

   • 1°. als het aantal stelen niet groter is dan 10.000 € 7,11;

   • 2°. als het aantal stelen groter is dan 10.000 € 7,11 vermeerderd met € 0,71 per 1000 extra stelen waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000;

  • b. bij gewenste afhandeling van de inspectie binnen drie uur na het gewenste aanvangstijdstip van de inspectie ten hoogste € 355,50 en in elk geval:

   • 1°. als het aantal stelen niet groter is dan 10.000 € 14,22;

   • 2°. als het aantal stelen groter is dan 10.000 € 14,22 vermeerderd met € 1,42 per 1000 stelen extra waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000.

  Aanmelding van het verzoek tot inspectie vindt ten minste vier uur voor het gewenste aanvangstijdstip van inspectie plaats.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Als vergoeding voor de kosten van verplaatsing van degene, die is belast met de in artikel 1, eerste lid, genoemde werkzaamheden, naar de plaats, waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt per keer € 39,94 in rekening gebracht.

 • 2 In het in artikel 1, derde lid, bedoelde geval bedraagt de in het eerste lid bedoelde vergoeding € 29,00.

 • 3 Wanneer de in het eerste lid bedoelde verplaatsing geschiedt binnen een concentratie van bedrijven op één locatie, waar gedurende de standaard bedrijfstijd minimaal één inspecteur continu inspectiewerkzaamheden verricht, wordt per keer € 17.34 in rekening gebracht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Indien degene, die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden niet kunnen worden verricht, wordt als kosten in rekening gebracht een bedrag van € 86,68 per 15 minuten of een gedeelte daarvan, zolang de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

 • 2 Voor werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, die op verzoek worden verricht en ingevolge dat verzoek plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag vóór 8.00 uur en na 17.00 uur of op zaterdag, wordt als kosten in rekening gebracht een bedrag van € 43,34 per 15 minuten of een gedeelte daarvan voor een ieder, die die met deze werkzaamheden is belast, ook indien deze werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

 • 3 Voor werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, die op verzoek plaatsvinden op zondagen of algemeen erkende feestdagen wordt als kosten in rekening gebracht een bedrag van € 43,34 per 15 minuten of een gedeelte daarvan voor een ieder, die die met deze werkzaamheden is belast, ook indien deze werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

 • 4 In afwijking van de artikelen 1, eerste lid, 1a, eerste lid, en 2, tweede lid, wordt voor inspectie van de planten en plantendelen, genoemd in artikel 12, elfde lid, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten, bij inspectie op zaterdag, zondag of feestdagen tussen 13.00 uur en 16.00 uur een tarief in rekening gebracht van ten hoogste € 355,50 en in elk geval:

  • 1°. als het aantal stelen niet groter is dan 10.000 € 14,22;

  • 2°. als het aantal stelen groter is dan 10.000 € 14,22 vermeerderd met € 1,42 per 1000 stelen extra waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000.

  Aanmelding van het verzoek tot inspectie vindt ten minste vier uur voor het gewenste aanvangstijdstip van inspectie plaats.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2005]

Indien voor werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, eerste lid, het doen en uitvoeren van een monsteranalyse noodzakelijk is, wordt naast de in dat lid genoemde vergoeding een bedrag van € 104,50 per uur in rekening gebracht.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-04-2005]

Als vergoeding van de kosten voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van de artikelen 5 en 6 van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen wordt per aanvraag een bedrag van € 46,75 in rekening gebracht.

Artikel 3c

[Vervallen per 01-04-2005]

Als vergoeding van de kosten voor de behandeling van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van de artikelen 6, 7 of 8 van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen en van een aanvraag tot verlenging van een vergunning bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen wordt per aanvraag een bedrag van € 23,43 in rekening gebracht.

Artikel 3d

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Als vergoeding voor het verstrekken van een recept voor het in voorraad houden en gebruiken van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dichloorvos bevat, wordt € 23,43 per recept in rekening gebracht.

 • 2 Indien voor de afgifte van het in het eerste lid, bedoelde recept aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wordt voor de verrichtingen die hiermee samenhangen € 21,67 per 15 minuten in rekening gebracht.

 • 3 vergoeding voor de kosten van verplaatsing van degene, die is belast met de in het tweede lid, genoemde werkzaamheden, naar de plaats, waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt per keer € 33,28 in rekening gebracht.

Artikel 3e

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning in het kader van richtlijn 95/44/EG (PbEG L 184) van de Commissie van 26 juli 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlage I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats overgebracht, wordt € 83,16 per uur in rekening gebracht.

 • 2 Indien het voor de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde vergunningaanvraag nodig is het betreffende materiaal te toetsen op de aanwezigheid van schadelijke organismen, wordt voor deze toetsing € 110,28 per uur in rekening gebracht en € 61,05 per uur voor verzorging van het te toetsen materiaal voor de duur van de toetsing.

 • 3 Voor toezicht op de naleving van de voorwaarden, verbonden aan de in het eerste lid bedoelde vergunning, wordt een bedrag van € 72,05 per uur in rekening gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Voor door de Plantenziektenkundige Dienst verzonden nota's geldt een betalingstermijn van twee weken, gerekend vanaf de datering van de nota's.

 • 2 Indien twee weken na de datering van de in het eerste lid bedoelde nota het totaal verschuldigde niet is voldaan, kan ten aanzien van de schuldenaar worden bepaald, zolang het verschuldigde niet is voldaan, dat het verrichten van werkzaamheden of het leveren van materialen slechts kan geschieden indien een door Onze Minister goed te keuren bankinstelling zich voor twee jaar borg stelt voor de uit dien hoofde verschuldigde bedragen.

 • 3 Voor de bestaande vordering kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 4 In de door de Minister te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste ambtenaar contante betaling, waaronder begrepen betaling door middel van een betaalkaart, betaal- of eurocheque, van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, worden verlangd.

 • 5 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht in het tarief te zijn begrepen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2005]

De Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst (Stcrt. 1987, 2) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2005]

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 augustus 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-Generaal

,

J. P. van Zutphen

(loco-secretaris-generaal)

Terug naar begin van de pagina