Wijzigingsbesluit Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Geraadpleegd op 20-02-2024.
Geldend van 26-09-1991 t/m heden

Besluit van 6 augustus 1991, tot wijziging van het Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i. van 26 juli 1991, nummer 91067060, directoraat-generaal voor het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Stafdirectie Juridische Zaken;

Gezien de brief van het dagelijks bestuur (wijziging) van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen van 15 april 1991, kenmerk B 2016;

Overwegende, dat het wenselijk is aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een zelfstandige commissie te verbinden die, in verband met de nadere vormgeving van de tweede fase van het hoger onderwijs, belast is met de erkenning van onderzoekscholen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Het aantal verzoeken dat de universiteiten kunnen indienen ingevolge artikel 24b, eerste lid, is in ieder geval voor de jaren 1991, 1992 en 1993 beperkt tot in het protocol nader te bepalen aantallen en voorwaarden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 6 augustus 1991

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vierentwintigste september 1991

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven