Vaststelling exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor 1990

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 07-09-1991 t/m 31-07-2008

Vaststelling exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor 1990

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 85 en 91 van de Wet op het voortgezet onderwijs (St. 1986, 552), en artikel 2 van het Besluit wijze van berekening rijksvergoeding exploitatiekosten (Stb. 1980, 161);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag dat in het jaar 1990 voor de door het Rijk in stand gehouden scholen en scholengemeenschappen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs is uitgegeven voor exploitatiekosten, bedraagt f 16 364 597,77.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag van de kosten van de administratie van de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, die niet op die scholen wordt gevoerd en het bedrag ter bestrijding van verschuldigde contributies wordt voor 1990 vastgesteld op f 523 667,12.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 85, eerste lid onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) zijnde de som van de in de artikelen 1 en 2 vermelde bedragen, bedraagt voor 1990 f 16 888 264,89.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het resultaat van de berekening ter vaststelling van de gedeelten van het bedrag, bedoeld in artikel 3, die respectievelijk moeten worden toegerekend aan de ruimte-eenheden, de leerlingen en het vaste deel van de exploitatiekosten van rijksscholen luidt:

 • a. Het aantal ruimte eenheden waarover de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, over 1990 beschikten was 1728. Het gedeelte van het bedrag, bedoeld in artikel 3, dat wordt toegerekend aan de ruimte-eenheden waarover de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, over 1990 beschikten was 1728. Het gedeelte van het bedrag, bedoeld in artikel 3, dat wordt toegerekend aan de ruimte-eenheden bedraag f 7 360 875,64.

 • b. Het aantal leerlingen dat bij de rijkscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, was ingeschreven bedroeg 44135. Het gedeelte van het bedrag, bedoeld in artikel 3, dat wordt toegerekend aan de leerlingen bedraagt f 8 076 193,75.

 • c. Het gedeelte van het bedrag, bedoeld in artikel 3, dat wordt toegerekend aan het vaste deel van de exploitatiekosten van de rijksscholen en rijksscholengemeenschappen, bedoeld in artikel 1, bedraagt f 1 451 195,50.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Gelet op de onder artikel 4 vastgestelde bedragen worden ter berekening van de vergoeding van de exploitatiekosten ten behoeve van:

 • a. een dagschool voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs voor het jaar 1990 de bedragen per ruimte-eenheid en per leerling en het bedrag voor het vaste deel der exploitatiekosten als volgt vastgesteld:

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4259,77

  • 2. het bedrag per leerling op f 182,99

  • 3. het bedrag voor het vaste deel der exploitatiekosten op f 30 876,50

 • b. een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs voor het jaar 1990 de bedragen per ruimte-eenheid en per leerling

  • 1. het bedrag per ruimte-eenheid op f 4259.77

  • 2. het bedrag per leerling op f 182,99

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het bedrag voor het vaste deel van de exploitatiekosten van een categoriale dagschool voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs wordt voor 1990 vastgesteld op f 12 175.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.

 • 2 De regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven