Wijzigingsbesluit aanpassing nadere regeling diensttijduitloop ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-01-1989 t/m 31-12-2019

Besluit van 26 juli 1991, houdende aanpassing van de nadere regeling diensttijduitloop van ambtenaren voor 1 januari 1984 in dienst van de Binnenlandse Veiligheidsdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 10 januari 1991, nr. 91M000 234 en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 8 januari 1991, nr. 31.333 SG/Kab., Directie Personeelszaken/Kabinet;

Gelet op artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983, 571);

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 1991, no. W01.91.0069);

Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1991, nummer 33.969 SG/Kab.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De salarisnummers, als bedoeld in het koninklijk besluit van 14 februari 1985 (Stb. 1985, 106), zoals die luidden op 31 december 1988, beginnend met de letter U, worden vernummerd naar de salarisnummers beginnend met de letter U, zoals bedoeld in artikel I van dit besluit, met dezelfde salarisschaal en hetzelfde salaris, die voor de ambtenaar ingevolge dit besluit gelden op 1 januari 1989.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1989.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Tavarnelle, 26 juli 1991

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de negentiende september 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven