Regeling vrijstelling protocolplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 17-02-1995 t/m 31-12-2007

Vrijstelling van de verplichting tot vastleggen van verstrekkingen die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg plaatsvinden, alsmede verlenging van de termijn, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit politieregisters ten aanzien van bepaalde registers

De ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is een regeling te treffen tot vrijstelling van de verplichting tot vastleggen van verstrekkingen uit politieregisters die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg plaatsvinden, alsmede tot verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Besluit politieregisters ten aanzien van bepaalde registers;

Gelet op artikel 19 van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en de artikelen 17, zesde en zevende lid, en 20, eerste lid, van het Besluit politieregisters (Stb. 1991, 56);

Gehoord de Registratiekamer (advies van 15 augustus 1991, nr. WGAG/1991/2.B.1300 2500);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Van de verplichting, bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van het Besluit politieregisters, wordt vrijstelling verleend indien:

    • a. de verstrekking aan de geautoriseerde slechts plaatsvindt ten einde deze in staat te stellen gegevens in te voeren of te wijzigen in dan wel te verwijderen uit het register;

    • b. de verstrekking aan de geautoriseerde slechts plaatsvindt ten einde deze in staat te stellen de verstrekte persoonsgegevens verder te verstrekken aan daartoe overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de artikelen 14 tot en met 18 van de Wet politieregisters gerechtigde personen;

    • c. het register slechts kan worden geraadpleegd met behulp van één werkstation en autorisaties slechts zijn verleend in overeenstemming met het doel van het register of

    • d. langs geautomatiseerde weg een voorziening is getroffen die ertoe strekt een algemeen beeld te verkrijgen van de verstrekkingen die uitsluitend met het oog op raadpleging hebben plaatsgevonden en het een zodanige verstrekking betreft.

  • 2 De voorziening, bedoeld in het eerste lid, onder d, is van dien aard dat na een aantal verstrekkingen er van willekeurig één aantekening wordt gehouden, waarbij het aantal zodanig wordt bepaald dat op grond van de daarmee verkregen steekproef een beeld kan worden gegeven dat met 95 percent zekerheid niet meer dan 5 percent afwijkt van de werkelijkheid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

In de gevallen, bedoeld in artikel 1, wordt de identiteit van de geautoriseerde vastgelegd wanneer hij zich langs geautomatiseerde weg toegang heeft verschaft tot het informatiesysteem waarmee het register wordt gevoerd, alsmede de datum waarop dit heeft plaatsgevonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling vrijstelling protocolplicht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad. Zij treedt in werking met ingang van 17 augustus 1991.

De

minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven