Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992.

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 23-07-1991 t/m 23-01-2004

Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);

Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De referentiehoeveelheden als bedoeld in artikel 6 en de heffingvrije hoeveelheden als bedoeld in artikel 7 van de Beschikking superheffing 1988 (Stcrt. 64) 1 worden voor de heffingsperiode 1991/1992 verminderd met een percentage van 2,39.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze beschikking treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 1991.

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992.

's-Gravenhage, 19 juli 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze;
De

secretaris-generaal,

T. H. J. Joustra

  1. Laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 1991, J. 913909 (Stcrt. 62). ^ [1]
Naar boven