Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1995 t/m 30-12-2004

Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel II, onderdelen R en S, van de Wet van 23 mei 1990, Stb. 266;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

‘afdeling v.h.b.o.’:

een afdeling vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs, verbonden aan een dagschool voor middelbaar beroepsonderwijs,

‘afdeling h.a.v.o./m.b.o.’:

een afdeling voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, verbonden aan een dagschool voor middelbaar beroepsonderwijs.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze regeling is uitsluitend van toepassing op afdelingen v.h.b.o. en afdelingen h.a.v.o./m.b.o.

 • 2 Waar deze regeling afwijkt van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552) en de daarop berustende uitvoeringsmaatregelen, prevaleert deze regeling.

Artikel 3. Bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.

[Vervallen per 31-12-2004]

Het bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs en het bij of krachtens de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266) bepaalde voor opleidingen middelbaar beroepsonderwijs aan een dagschool voor middelbaar beroepsonderwijs, is ten aanzien van de grondslag en wijze van bekostiging van overeenkomstige toepassing op een afdeling v.h.b.o. en op een afdeling h.a.v.o./m.b.o., met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 4. Ratio's afdeling v.h.b.o.

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor een afdeling v.h.b.o. gelden de volgende ratio's:

 • -

  de ratio leraar/leerlingen:

  • voor de periode van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1993: 1/17,6

  • voor de periode van 1 augustus 1993 tot 1 augustus 1994: 1/17,5

 • -

  de ratio bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel/leerlingen:

  • voor de periode van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1993: 1/180,4

  • voor de periode van 1 augustus 1993 tot 1 augustus 1994: 1/179,5.

Artikel 5. Ratio's afdeling h.a.v.o./m.b.o.

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. gelden de volgende ratio's:

 • -

  de ratio leraar/leerlingen:

  • voor de periode van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1993: 1/20,4

  • voor de periode van 1 augustus 1993 tot 1 augustus 1994: 1/20,3

 • -

  de ratio bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel/leerlingen:

  • voor de periode van 1 augustus 1992 tot 1 augustus 1993: 1/198,8

  • voor de periode van 1 augustus 1993 tot 1 augustus 1994: 1/197,8.

Artikel 6. Normbedragen exploitatiekosten

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor een afdeling v.h.b.o. en een afdeling h.a.v.o./m.b.o. bedraagt de gebruikersvergoeding: f 682,-.

Artikel 7. Budgetfactor

[Vervallen per 31-12-2004]

De budgetfactor bedraagt voor de afdelingen vooropleiding voor hoger beroepsonderwijs en voor de afdelingen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs verbonden aan scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, voor het kalenderjaar 1993 -0,9 procent van de vastgestelde vergoeding uit 's Rijks kas voor de kosten van personeel.

Artikel 8. Nascholing

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel voor de periode 1 augustus 1993 tot 1 januari 1994 is voor een afdeling v.h.b.o. f 20,- per leerling en voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. f 18,- per leerling.

 • 2 Het bedrag voor nascholing van het personeel voor het kalenderjaar 1994 is voor een afdeling v.h.b.o. f 39,- per leerling en voor een afdeling h.a.v.o./m.b.o. f 34,- per leerling.

Artikel 9. Rendementscorrectie

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toepassing van de voor het middelbaar beroepsonderwijs geldende rendementscorrectie wordt:

 • a. een afdeling v.h.b.o. gelijkgesteld met een driejarige opleiding in de sector dienstverlening en gezondheidszorg, en

 • b. een afdeling h.a.v.o./m.b.o. gelijkgesteld met een lange opleiding die in het kader van de rendementscorrectie wordt aangemerkt als een opleiding met een cursusduur, korter dan drie jaren.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekend gemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o.’.

dr.ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina