Instelling Projectgroep herinrichting landelijk sportbeleid (PHLS)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 18-07-1991 t/m 27-08-2004

Instelling Projectgroep herinrichting landelijk sportbeleid (PHLS)

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat een (her)bezinning plaatsheeft op de (kern)taken van de rijksoverheid, waaronder begrepen die van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het landelijke sportbeleid traditioneel een gezamenlijke verantwoordelijkheid kent van de rijksoverheid en het particulier initiatief;

Overwegende dat het wenselijk is een projectgroep in te stellen, die advies uitbrengt over een toekomstige verdeling van verantwoordelijkheden en taken op het terrein van het landelijk sportbeleid tussen de Rijksoverheid en het particulier initiatief;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Er is een projectgroep herinrichting landelijk sportbeleid, hierna aan te duiden als de projectgroep.

 • 2 In de projectgroep worden benoemd:

  a. tot lid, tevens voorzitter bij toerbeurt:

  de heer drs. B. Bode, directeur-secretaris van de Nederlandse Sport Federatie (NSP); de heer W. Wagemaker, directeur Sportzaken van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC);

  b. tot lid:

  de heer J. Boot, hoofd van de sector Sportontwikkeling van de NSF; de heer dr. W. de Heer, plaatsvervangend directeur-secretaris van de NSF; de heer drs. R. Kramer, plaatsvervangend hoofd van de hoofdafdeling Sportinfrastructuur van het Ministerie van WVC; de heer drs. R. de Vries, hoofd van de hoofdafdeling Sportbegeleiding van het Ministerie van WVC.

  c. tot secretarissen:

  de heer drs. Th. Doyer, te Bloemendaal; de heer drs. H. van der Hoek, te Nieuw-Vennep.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De projectgroep heeft tot taak advies uit te brengen aan de Minister over een toekomstige verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen de rijksoverheid en het particulier initiatief op het terrein van het landelijk sportbeleid. De wijze van realisering en financiering van actuele politieke doelstellingen in het landelijk sportbeleid dienen hierbij nadrukkelijk in overweging te worden genomen.

 • 2 Bij het uit te brengen advies dient de projectgroep het navolgende in beschouwing te nemen:

  • a. de gewijzigde visie op de (kern)taken van de rijksoverheid;

  • b. veranderingen in de financiering van de sport;

  • c. nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de sport.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De projectgroep dient uiterlijk 1 april 1992 advies uit te brengen.

 • 2 De projectgroep dient uiterlijk 1 januari 1992 een tussenrapportage ter zake van de voortgang van haar werkzaamheden uit brengen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De projectgroep kan bij personen en instellingen inlichtingen inwinnen. De projectgroep kan personen en instellingen uitnodigen tot het bijwonen van vergaderingen van de projectgroep, teneinde door haar te worden gehoord.

 • 2 De projectgroep kan aan personen uit haar midden of aan anderen opdracht geven tot het instellen van een onderzoek. De projectgroep kan voor onderdelen van haar taak werkgroepen instellen, waarin ook personen van buiten de projectgroep zitting kunnen hebben.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De projectgroep kan met inachtneming van dit besluit haar werkzaamheden naar eigen inzicht regelen.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De secretarissen zijn voor de uitoefening van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de projectgroep.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de projectgroep geschiedt met inachtneming van de bepalingen van artikel 9, vierde lid, van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182). Na afloop van de werkzaamheden van de projectgroep is het hoofd van de Centrale Directie Apparaatszorg van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met het beheer van het archief belast.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van heden en geldt tot en met de dag waarop de projectgroep het advies, bedoeld in artikel 2, uitbrengt.

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

Terug naar begin van de pagina