Vaststelling formulier melding WIR-aanspraken

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 17-07-1991 t/m 31-03-2008

Vaststelling formulier melding WIR-aanspraken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de wet van 3 juli 1991, houdende temporisering van de uitbetaling van investeringsbijdragen en beëindiging op termijn van de verrekening van die bijdragen (Stb. 356);

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juli 1991

De

Minister

van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

Belastingdienst

Centrale Beheereenheid Ondernemingen

Afdeling WIR-KNIP helpdesk

Melding te verrekenen WIR van meer dan f 150 000

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is de zogenaamde WIR-knip in werking getreden. Deze regeling is belangrijk voor bedrijven die op 1 juli 1990 per saldo meer dan f 150 000 nog te verrekenen WIR-premies hadden.

Dit WIR-saldo moet betrekking hebben op investeringen vanaf 1 mei 1986. Bovendien geldt dat dit saldo op of na 1 juli 1990 is of zal worden verrekend met belastingjaren 1987 en volgende. Als u op 1 juli 1990 geen WIR had te verrekenen of WIR voor een lager bedrag dan f 150 000, blijft voor u alles bij het oude, U hoeft het formulier op de achterzijde van deze brief dan niet terug te sturen.

Als u op 1 juli 1990 voor meer dan f 150 000 aan WIR te verrekenen had, is het van groot belang dat het formulier binnen één maand na dagtekening door mij ontvangen is. Is dat niet gebeurd, dan verliest u namelijk het recht de WIR, voor zover die uitgaat boven f 150 000, te verrekenen.

Twijfelt u over de berekening? Voor algemene informatie kunt u terecht bij de Belasting Telefoon voor ondernemers: 06–0443 (gratis). Voor meer specifieke vragen kunt u uiteraard bij uw eigen eenheid terecht.

Hoogachtend.

De inspecteur.

Het hoofd van de Centrale Beheereenheid Ondernemingen

Bijlage 36103.png

Deze bijlage behoort bij de regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 juli 1991, houdende vaststelling formulier melding WIR-aanspraken.

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven