Wijzigingsbesluit Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Besluit invoering AVMB)

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-08-1991 t/m 26-10-2006

Besluit van 13 juli 1991, houdende wijziging van het Besluit l.b.o./l.a.v.o., en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-l.b.o. in verband met de invoering van het vak algemene voorbereiding op maatschappij en beroep (Besluit invoering AVMB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 17 januari 1991, nr. 90080192/3639, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 23 en 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 3 juli 1990, nr. OR 2B/1682 S);

De Raad van State gehoord (advies van 15 april 1991, nr. WO5.91.0033);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 12 juli 1991, nr. 91059385/3639, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

In afwijking van het bepaalde in artikel 25, eerste lid, van het Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167) kan een school voor lager beroepsonderwijs die krachtens een voor 1 augustus 1990 gegeven beschikking ingevolge artikel 25 en 29, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs een project algemene voorbereiding op maatschappij en beroep uitvoert, onderwijs verzorgen en examens afnemen ten behoeve van algemene voorbereiding op maatschappij en beroep op de wijze als aangegeven in dit besluit.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 1991, het besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 augustus 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 13 juli 1991

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i.,

J. E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de dertigste juli 1991

De Minister van Justitie a.i.,

A. L. ter Beek

Naar boven