Vrijstelling van vluchten waarbij de passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-10-1991 t/m 31-12-2021

Vrijstelling van vluchten waarbij de passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen

De Minister van Justitie, handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende dat het wenselijk is ten aanzien van bepaalde soorten vluchten vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het onderzoek van passagiers aan de kleding en de handbagage alvorens deze aan boord gaan;

Gelet op artikel 37g, vierde lid, van de Luchtvaartwet, zoals dit is ingevoegd bij de wet van 6 juni 1991 (Stb. 310);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Van de verplichting tot controle op gevaarlijke voorwerpen en stoffen, bedoeld in artikel 37g, eerste lid, van de Luchtvaartwet, zijn vrijgesteld de vluchten die niet, al dan niet tegen betaling, zijn opengesteld voor het publiek.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad. Zij treedt in werking met ingang van 1 oktober 1991.

's-Gravenhage, 10 juli 1991

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven