Instelling Adviesraad herziening rechterlijke organisatie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 08-07-1991 t/m 01-01-2005

Instelling Adviesraad herziening rechterlijke organisatie

De minister van Justitie,

Overwegende dat het wenselijk is om in het kader van de herziening van de rechterlijke organisatie, waarover de Tweede Kamer der Staten-Generaal is geïnformeerd bij brief van 22 juni 1990 (Kamerstukken II, 1989–1990, 21 048/21 206, nr. 3), te komen tot een gecoördineerde en geïntegreerde advisering van de Minister van Justitie door de rechterlijke macht door instelling van een adviesraad die is samengesteld uit leden van de rechterlijke macht en waarin alle functionele geledingen, de bijzondere rechterlijke colleges, (de secties van) de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Raad van State zijn vertegenwoordigd;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Ingesteld wordt de Adviesraad herziening rechterlijke organisatie, hierna te noemen: de adviesraad.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 1991.

De adviesraad wordt van rechtswege opgeheven vijf jaar na de voltooiing van de derde fase van de herziening van de rechterlijke organisatie, als bedoeld in de in de aanhef van dit besluit genoemde brief van 22 juni 1990.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • a Tot leden van de adviesraad worden benoemd:

  • -

   de president van de Hoge Raad der Nederlanden, mr. S. Royer, tevens voorzitter;

  • -

   de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, mr. J. Remmelink, tevens plaatsvervangend voorzitter;

  • -

   de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep, mr. A. G. van Galen;

  • -

   de voorzitter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, mr. J. J. R. Bakker;

  • -

   de voorzitter van de Tariefcommissie, mr. P. J. Kostense;

  • -

   de voorzitter van het College van beroep studiefinanciering, mr. C. de Bruijne;

  • -

   namens de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, mr. P. J. Boukema;

  • -

   namens de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, mevrouw mr. J. J. M. S. Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn;

  • -

   namens de Vergadering van de hofpresidenten, mr. H. F. van den Haak;

  • -

   namens de Vergadering van de rechtbankpresidenten, mr. G. A. T. Wind;

  • -

   namens de Kring van kantonrechters, mr. K. Mollema;

  • -

   namens de Vergadering van voorzitters van de raden van beroep en de ambtenarengerechten, mr. D. Allewijn;

  • -

   namens de Vergadering van procureurs-generaal, mr. H. Addens;

  • -

   namens de hoofdofficieren van Justitie, mr. A. G. Bosch;

  • -

   de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (N.V.v.R.). mr. A. H. van Delden;

  • -

   namens de sectie Raadsheren van de N.V.v.R., mevrouw mr. J. G. W. Willems-Morsink;

  • -

   namens de sectie Rechters van de N.V.v.R., mr. R. J. van Dijk;

  • -

   namens de sectie Kantonrechters van de N.V.v.R., mr. J. H. Dantuma;

  • -

   namens de sectie Administratieve Rechters van de N.V.v.R., mr. J. Th. M. Nijenhof;

  • -

   namens de sectie Openbaar Ministerie van de N.V.v.R., mr. H. R. Lauwaars;

  • -

   namens de sectie Raio's van de N.V.v.R., mr. E. Gottschal.

 • b De vertegenwoordigers van de colleges en geledingen die in het kader van de herziening van de rechterlijke organisatie worden opgeheven, kunnen desgewenst tot vijf jaar na opheffing deel uitmaken van de adviesraad.

 • c De leden van de adviesraad kunnen zich bij defungeren laten vervangen.

 • d Tot secretaris van de adviesraad wordt benoemd de directeur van het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, mr. T. W. van der Krogt. De secretaris kan zich laten bijstaan door adjunct-secretarissen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • a De adviesraad adviseert de Minister van Justitie – gevraagd of ongevraagd – omtrent de wetsvoorstellen en de uitvoeringsregelingen die de herziening van de rechterlijke organisatie raken, tenzij het onderwerpen betreft waarover ingevolge de met betrekking tot het arbeidsvoorwaadenoverleg gemaakte afspraken inzake het sectoroverleg rechterlijke macht, het overleg plaatsvindt in de Commissie van Overleg Rechterlijke Macht.

 • b Adviesinwinning door de Minister van Justitie bij de adviesraad treedt in de plaats van raadpleging van de binnen de rechterlijke macht onderscheiden functionele geledingen, tenzij het een onderwerp betreft dat specifiek het belang van een of meer bepaalde geledingen binnen de rechterlijke macht raakt. Alsdan zal door de Minister van Justitie tevens het advies van de desbetreffende geleding(en) worden ingewonnen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De adviesraad kan voor de uitvoering van zijn taak externe deskundigen inschakelen. Voorzover hieraan kosten zijn verbonden, kunnen deze uitsluitend ten laste van het ministerie van justitie worden gebracht, indien hiertoe en voorafgaand aan de inschakeling van de externe deskundigen door de minister van justitie toestemming is gegeven.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Een afschrift van de beschikking wordt ten kennisneming toegezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 9 juli 1991

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch-Ballin

Naar boven