Wijzigingsbesluit Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-08-1991 t/m 26-10-2006

Besluit van 5 juli 1991, houdende wijziging van het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en het Besluit l.b.o./l.a.v.o. in verband met de aanpassing van de voorschriften inzake de berekening van het aantal leraarlessen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 11 april 1991, nr. 91 020 555/3208, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 22 en 23, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 8 maart 1991, nr. OR 91 000 037 S);

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1991, nr. W05.91.0201);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 3 juli 1991, nr. 91 044 026/3208, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

  • 1 Indien van een school of scholengemeenschap als bedoeld in het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1967, 526) of het Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167) het aantal leraarlessen, berekend volgens een van deze besluiten, tezamen met het aantal facilitaire eenheden, toegekend op grond van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) in verband met de invoering van de basisvorming, lager is dan het aantal leraarlessen dat voor die school of scholengemeenschap geldt op grond van de op 31 juli 1991 geldende voorschriften, wordt het aantal leraarlessen voor de schooljaren 1991-1992 tot en met 1993-1994 verhoogd overeenkomstig bij ministeriële regeling te geven voorschriften, met dien verstande dat het aantal leraarlessen tezamen met de in dit lid bedoelde facilitaire eenheden voor het schooljaar 1991-1992 niet minder bedraagt dan het aantal leraarlessen voor het schooljaar 1990-1991 vermeerderd met 1% daarvan.

  • 2 Indien van een school of scholengemeenschap als bedoeld in de in het eerste lid genoemde besluiten het aantal leraarlessen, berekend volgens een van deze besluiten, tezamen met het aantal facilitaire eenheden, toegekend op grond van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel in verband met de invoering van de basisvorming, hoger is dan het aantal leraarlessen dat voor die school of scholengemeenschap geldt op grond van de op 31 juli 1991 geldende voorschriften, worden het aantal leraarlessen en de in het eerste lid bedoelde facilitaire eenheden voor de schooljaren 1991-1992 en 1992-1993 verlaagd overeenkomstig bij ministeriële regeling te geven voorschriften, met dien verstande dat het aantal leraarlessen tezamen met die facilitaire eenheden voor het schooljaar 1991-1992 niet minder bedraagt dan het aantal leraarlessen voor het schooljaar 1990-1991 vermeerderd met 5% daarvan.

  • 3 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid wordt tot grondslag genomen het aantal leerlingen dat op 15 september 1990 als werkelijk schoolgaand bij de school is ingeschreven.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 5 juli 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de achttiende juli 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven