Wijziging Subsidieregeling innovatiestimulering 1989

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 05-07-1991 t/m 10-06-2005

Wijziging Subsidieregeling innovatiestimulering 1989

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De Subsidieregeling innovatiestimulering 1989 (Stcrt. 183) wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die betrekking hebben op de subsidieperiodes, waarvan de eerste begint op 1 oktober 1989 en de laatste eindigt op 30 september 1991.

Artikel II

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

In afwijking van artikel 8, derde lid, moet bij een aanvraag om subsidie, die betrekking heeft op de subsidieperiode die begint op 1 april 1991 en die eindigt op 30 september 1991, gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1 en van een verklaring, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

Artikel III

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juli 1991

De

Minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Naar boven