Middenscholen na invoering basisvorming

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-08-1991 t/m 30-12-2004

Instelling Werkgroep positie middenscholen na invoering basisvorming

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Overwegende, dat voor de scholen die deelnemen aan het middenschoolexperiment na invoering van de basisvorming een verantwoorde overgang naar bekostiging volgens de Wet op voortgezet onderwijs gewenst is;

Besluit:

Artikel 1. Instelling werkgroep

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een Werkgroep positie middenscholen na invoering basisvorming verder te noemen: de werkgroep.

Artikel 2. Leden en deskundigen

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De werkgroep bestaat uit maximaal zes leden, drie namens de Middenschoolvereniging casu quo het convent Middenscholen en drie namens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • 2 De vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs en wetenschappen zijn afkomstig uit de directie Algemeen voortgezet onderwijs, Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en Voorbereidend beroepsonderwijs (AVV) en de directie Voorzieningenplanning en Huisvesting.

  • 3

De leden kunnen zich laten bijstaan door deskundigen indien een of meer onderwerpen zulks vereisen. Een en ander geschiedt in onderling overleg tussen de leden van de werkgroep.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2004]

De werkgroep heeft tot taak de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen te adviseren ten aanzien van de omzetting van de scholen die hebben deelgenomen aan het middenschoolexperiment in scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs. De werkgroep inventariseert in dit kader de knelpunten die de overgang naar de reguliere bekostiging met zich meebrengt en doet voorstellen om deze knelpunten op te lossen, zoveel mogelijk met behoud van de verworvenheden van de experimenten.

Artikel 4. Eindadvies

[Vervallen per 31-12-2004]

De werkgroep brengt uiterlijk in november 1991 schriftelijk advies uit aan de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen.

Artikel 5. Vergaderplaats

[Vervallen per 31-12-2004]

De werkgroep vergadert in beginsel op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 6. Voorzitterschap en secretariaat

[Vervallen per 31-12-2004]

De directie AVV verzorgt het voorzitterschap en het secretariaat.

Artikel 7. Archief

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het beheer van het secretariaatsarchief van de werkgroep geschiedt door de secretaris met inachtneming van de ter za geldende bepalingen van het Besluit algemene secretarieaangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182).

  • 2 Het secretariaatsarchief wordt na beëindiging van de werkzaamheden van de werkgroep overgedragen aan de ondafdeling Centrale Archiefbewaarplaats (AZ/RA/CAB) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 8. Reis- en verblijfkosten

[Vervallen per 31-12-2004]

De leden van de werkgroep evenals de in artikel 2, derde lid, bedoelde deskundigen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit 1971 voor zover deze kosten uit hoofde van hun functie niet elders kunnen worden gedeclareerd.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het officiële publitieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze beschikking is bekendgemaakt.

Artikel 11. Afschriften

[Vervallen per 31-12-2004]

Afschriften van deze beschikking worden gezonden aan belanghebbenden en de Algemene Rekenkamer.

drs. J. Wallage

Terug naar begin van de pagina