Wijzigingsbesluit Besluit avondscholen v.w.o-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o.

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-08-1991 t/m 26-10-2006

Besluit van 24 juni 1991, tot wijziging van het Besluit avondscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-m.e.a.o. in verband met verhoging van de groepsgrootte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 8 mei 1991, nr. 91 030 267/3643, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 20, eerste lid, 22 en 23, eerste en tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 25 maart 1991, nr. OR 91 000 050/4 K);

De Raad van State gehoord (advies van 5 juni 1991, nr. W05.91.0246);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 20 juni 1991, nr. 91 053 624/3643, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Gedurende het schooljaar 1991-1992 kan volgens bij ministeriële regeling te stellen regels door Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen aanvullende formatie in de vorm van leseenheden worden toegekend ten behoeve van personeelsleden, voor wie als gevolg van de bij artikel I van dit besluit gewijzigde formules geen formatie meer beschikbaar is, en voor wie de geldende taakverminderingsregelingen geen opvang kunnen bieden.

Artikel III

[Regeling vervallen per 27-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 24 juni 1991

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de achttiende juli 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven