Regeling overgangsrecht formatie v.w.o.-a.v.o.-l.b.o. 1991.

[Regeling vervallen per 27-10-2006.]
Geldend van 01-08-1991 t/m 26-10-2006

Regeling overgangsrecht formatie v.w.o.-a.v.o.-l.b.o. 1991

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel III van het besluit tot aanpassing van de voorschriften inzake de berekening van het aantal leraarlessen in het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. en het Besluit l.b.o./l.a.v.o.;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 27-10-2006]

 • 1 Deze regeling verstaat onder:

  nieuwe formatie-eenheden:

  het aantal leraarlessen berekend volgens het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (stb. 1967, 526) of het Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167) te zamen met het aantal facilitaire eenheden, berekend volgens de Faciliteitenregeling voorbereiding basisvorming (Uitleg OenW-Regelingen 1991, 11a Extra);

  oude formatie-eenheden:

  het aantal leraarlessen berekend volgens de besluiten genoemd in de omschrijving nieuwe formatie-eenheden, zoals die luiden op 31 juli 1991;

  school:

  een dagschool voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of school voor lager beroepsonderwijs, met inbegrip van een scholengemeenschap bestaande uit een combinatie van deze scholen.

 • 2 Voor de berekening van het aantal nieuwe formatie-eenheden en het aantal oude formatie-eenheden wordt in deze regeling uitgegaan van het aantal leerlingen dat op 15 september 1990 als werkelijk schoolgaand was ingeschreven, tenzij anders is aangegeven. Het leerlingenaantal wordt berekend met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen in het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. of het Besluit l.b.o./l.a.v.o.

 • 3 Bij een samenvoeging van scholen vanaf het schooljaar 1991–1992 worden de berekening van de nieuwe formatie-eenheden en de berekening van de oude formatie-eenheden toegepast op de componenten van de school waaruit deze met ingang van genoemde datum is ontstaan. Voor de toepassing van deze regeling worden de uitkomsten van de berekeningen ten behoeve van de in de eerste volzin onderscheiden componenten te zamen genomen.

 • 4 Indien van een school componenten vanaf het schooljaar 1991–1992 worden opgeheven, worden de opgeheven componenten bij de berekening van de nieuwe formatie-eenheden en de oude formatie-eenheden buiten toepassing gelaten.

Artikel 2. Nieuwe formatie-eenheden minder dan 1% oude formatie-eenheden

[Vervallen per 27-10-2006]

Indien het aantal nieuwe formatie-eenheden minder is dan de uitkomst van het aantal oude formatie-eenheden vermeerderd met 1% wordt aan de school het verschil toegekend in leraarlessen op de wijze:

 • a. 100% in het schooljaar 1991–1992;

 • b. 100% in het schooljaar 1992–1993;

 • c. 50% in het schooljaar 1993–1994.

Artikel 3. Nieuwe formatie-eenheden meer dan 1% oude formatie-eenheden

[Vervallen per 27-10-2006]

 • 1 Indien het aantal nieuwe formatie-eenheden van de school gelijk is aan of groter is dan de uitkomst van het aantal oude formatie-eenheden vermeerderd met 1% daarvan, wordt in de schooljaren 1991–1992 en 1992–1993 het aantal nieuwe formatie-eenheden, berekend op basis van het leerlingenaantal op 15 september van onderscheidenlijk deze schooljaren, verminderd op de wijze als aangegeven in het tweede en derde lid.

 • 2 Het aantal nieuwe formatie-eenheden in het schooljaar 1991–1992 wordt verminderd met een aantal formatie-eenheden dat de uitkomst is van het verschil tussen het aantal nieuwe formatie-eenheden en het aantal oude formatie-eenheden vermeerderd met 5% daarvan. Het aantal nieuwe formatie-eenheden in het schooljaar 1992–1993 wordt verminderd met 25% van het aantal formatie-eenheden waarmee de vermindering, bedoeld in de eerste volzin, plaatsvindt.

 • 3 De vermindering, bedoeld in het tweede lid, vindt naar rato plaats op het aantal leraarlessen, volgens het Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. of het Besluit l.b.o./l.a.v.o. en het aantal facilitaire eenheden volgens de Faciliteitenregeling voorbereiding basisvorming.

Artikel 4. Wijziging facilitaire eenheden

[Vervallen per 27-10-2006]

Indien het aantal facilitaire eenheden volgens de Faciliteitenregeling voorbereiding basisvorming met ingang van het schooljaar 1992–1993 voor het v.w.o. en het h.a.v.o. wordt verhoogd, wordt artikel 2 voor de schooljaren 1992–1993 en 1993–1994 en artikel 3 voor het schooljaar 1992–1993 toegepast rekening houdend met de verhoging.

Artikel 5. Afronding

[Vervallen per 27-10-2006]

Bij de toepassing van deze regeling worden de uitkomsten van de berekening afgerond op het naastbijgelegen gehele getal waarbij 0,5 of meer naar boven wordt afgerond en minder dan 0,5 naar beneden.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 27-10-2006]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 27-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1991.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 27-10-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling overgangsrecht formatie v.w.o.-a.v.o.-l.b.o. 1991.

drs. J. Wallage

Terug naar begin van de pagina