Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 11-06-2007 t/m heden

Besluit van 18 juni 1991, houdende vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 26, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 mei 1991, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 128533/91/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 26, vierde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

De Raad van State gehoord (advies van 24 mei 1991, nr. W03.91.0235);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 10 juni 1991, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 132589/91/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Met ingang van dat tijdstip vervalt het Besluit bedrag eigen risico aansprakelijkheidsverzekering (Stb. 1967, 200).

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit bedrag eigen risico aanspraken op het Waarborgfonds Motorverkeer".

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 18 juni 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven