Privacyreglement registers secties jeugdzaken en hulpverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 06-08-1991 t/m 31-12-2007

Privacyreglement registers secties jeugdzaken en hulpverlening

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het gewenst is ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer regels te stellen omtrent de inrichting en het gebruik van registraties van gegevens bij de secties jeugdzaken en hulpverlening van het Korps Rijkspolitie en daarbij tevens een doelmatige werking van die registraties te bevorderen;

Gelet op de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

De Registratiekamer gehoord over de artikelen 6, vierde lid, en 13, tweede lid; Handelende na overleg met de Procureur's-Generaal en de burgemeesters van gemeenten met rijkspolitie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het in de bijlage bij deze beschikking opgenomen reglement wordt vastgesteld voor de registers bij de secties jeugdzaken en hulpverlening bij de Districten van het Korps Rijkspolitie. Het reglement kan worden aangehaald als:

‘Reglement registers secties jeugdzaken en hulpverlening’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie, bij de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie, op de districtsbureaus, en bij de secties jeugdzaken en hulpverlening.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en het Algemeen politieblad.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin dit besluit wordt bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 17 juli 1991

De

minister

van Justitie,
Namens de minister,
De

directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding,

J. J. H. Suyver

Naar boven