Wijziging van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 08-06-1991 t/m heden

Wijziging van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Besluit

Artikel I

[Red: De Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989 wordt gewijzigd.]

Artikel II

  • 1 Een aanvraag van een gemeente ter verkrijging van een bijdrage als bedoeld in artikel 2 van de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989 op grond van een aanvraag als bedoeld in artikel 5 van die regeling, welke laatstbedoelde aanvraag is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, wordt beheerst door eerstgenoemde regeling zoals zij laatstelijk, met inachneming van het tweede lid van dit artikel, luidde voor dat tijdstip.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop zij in de Staatscourant is geplaatst en werkt, wat betreft artikel I, onderdeel L, terug tot 22 februari 1991.

's-Gravenhage, 4 juni 1991

De

staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven