Instelling Stuurgroep Vreemdelingen Administratiesysteem

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 04-06-1991 t/m 01-01-2005

Instelling Stuurgroep Vreemdelingen Administratiesysteem

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat het voor een effectieve en doelmatige uitvoering van het vreemdelingenbeleid gewenst is dat de informatievoorziening aangaande vreemdelingen gestroomlijnd wordt en dat informatie over de verblijfsstatus van individuele vreemdelingen beschikbaar komt voor instanties die dit gegeven nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak en dat het plan van aanpak Vreemdelingen Administratie Systeem, in oktober 1990 uitgebracht aan het hoofd van de directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie, hiertoe inhoudelijk de basis biedt en in voldoende mate gedragen wordt door belanghebbenden;

Besluit

Instelling, taak en rapportage

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Er is een stuurgroep Vreemdelingen Administratie Systeem, verder te noemen de stuurgroep-VAS.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De stuurgroep-VAS heeft tot taak, de invoering van het Vreemdelingen Administratie Systeem zodanig te begeleiden, dat de informatievoorziening optimaal aansluit bij de behoeften van belanghebbenden. Daartoe adviseert zij het hoofd van de directie Vreemdelingenzaken, die namens de Staatssecretaris als ambtelijk opdrachtgever voor het project fungeert.

 • 2 De taak van de stuurgroep-VAS betreft zowel de ontwikkeling van het VAS als de acceptatie en invoering ervan door de gebruikers. Op deze terreinen adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd de opdrachtgever en gebruikers of vertegenwoordigende lichamen van gebruikers.

 • 3 De stuurgroep-VAS zal in elk geval voorstellen (doen) ontwikkelen inzake de organisatie van het gebruik en beheer van het Vreemdelingen Administratie Systeem en de juridische regelingen inzake het gebruik van het systeem, rekening houdend met de Wet op de Persoonsregistratie en de Wet Politieregisters alsmede de daarop gebaseerde Besluiten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De stuurgroep-VAS rapporteert aan het eind van elk kalenderjaar aan de Staatssecretaris van Justitie over de voortgang van het VAS-project. De stuurgroep-VAS zal worden gedechargeerd na indiening van de rapportage over het jaar 1993.

 • 2 De stuurgroep-VAS brengt tenminste eenmaal per half jaar een advies over de voortgang en de resultaten van het project uit aan de het hoofd van de directie Vreemdelingenzaken.

Samenstelling

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De stuurgroep-VAS is als volgt samengesteld:

 • a. lid tevens voorzitter: F. F. van Delden, Gemeentepolitie te 's-Gravenhage;

 • b. lid tevens plaatsvervangend voorzitter: P. T. J. Ploeger, Gemeentepolitie te Amsterdam;

 • c. lid tevens secretaris: drs. W. J. van Setten, directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie;

 • d. leden:

  • -

   D. de Jong, Algemene Inspectie Rijkspolitie te Voorburg;

  • -

   W. J. A. Paulissen, Gemeentepolitie te Eindhoven;

  • -

   ing. A. P. de Knegt, afdeling Organisatie en Informatievoorziening van het ministerie van Justitie;

  • -

   drs. H. J. van der Leek, directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie;

  • -

   dr. ir. K. D. J. M. van der Drift, Twijnstra Gudde Interim Management te Amersfoort, projectleider VAS;

  • -

   Open stoel: L. O. Luinenburg, Coördinerend Politie Beraad te 's-Gravenhage.

Inrichting en werkwijze

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De stuurgroep-VAS kan ter voorbereiding van oordelen en adviezen projectgroepen instellen waarin ook personen van buiten de stuurgroep-VAS zitting hebben.

 • 2 De projectgroepen brengen advies uit aan de stuurgroep-VAS door tussenkomst van de projectleider VAS. Bij de behandeling van een projectgroepadvies is de voorzitter van de betrokken projectgroep aanwezig.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De stuurgroep-VAS is bevoegd, nadere regels te stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in artikel 5 lid 2 genoemde projectgroepen.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de dag na die van dagtekening.

's-Gravenhage, 3 mei 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

Staatssecretaris

,
De

Directeur-Generaal belast met de coördinatie van Europese Zaken en Immigratie Aangelegenheden

,

J. H. Grosheide

Naar boven